Beth yw gormes, amlygiadau a chanlyniadau

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

Gweithred gormes yw gormes. Mae gormes yn golygu "i osod eich hun trwy rym". Fel mecanwaith seicig, er mwyn cael y grym gosod, rhaid i un ochr gael llai o rym. Gweler isod am ragor o wybodaeth am beth yw gormes, gan fod gwreiddiau a ffurfiau gwahanol ar ormes, megis: teulu, plentyn, benyw, esgor, cymdeithasol, ac ati. Mae hyn yn digwydd oherwydd ei fod hefyd yn bodoli fel cred, yn cael ei gymathu yn enwedig yn ystod plentyndod.

Credo mewn trais

Mae rhai pobl yn ddiolchgar am ymddygiad ymosodol a ddioddefir yn blant, oherwydd “fel nad ydynt yn dod yn “ladroniaid oedolion”. Gallwn wirio, fodd bynnag, nad yw “fel hyn” yn golygu “fel hyn yn unig”.

Felly, gall ymadroddion fel hyn hefyd ddangos byw mewn amgylchedd gormesol, cred mewn gormes neu edmygedd o ymddygiad ymosodol fel ffordd o rym.

Gyda’r gred hon, gellir gwneud camgymeriadau, megis cefnogi:

 • Syniadau heb reswm;
 • Diffyg paratoi ar gyfer swyddogaethau;
 • Caethiwed i reolaeth a dryswch;
 • Anoddefiad i'r hyn sy'n wahanol;
 • Pleser gyda dioddefaint y “mân”.

Gallwn gofio nad y ffordd o ddysgu gyda gormes yw'r unig un, na'r un callaf.

Beth yw gormes yn y gred mewn “safonau dwbl”

Dywedodd yr athronydd Immanuel Kant (1724-1804) yn ei “Categorical Imperative” y dylem weithredu “fel petai pob gweithred i bawb”, fel gwirioneddcyffredinol. Mater o Foeseg yw hyn.

Mae yna gred groes mewn gormes: defnyddio rheolau gwahanol ar gyfer gwahanol bobl. Gall yr un person sy'n gormesu person bregus sydd heb ddewis, ddewis peidio â gormesu yn ôl diddordebau.

Gweld hefyd: Athroniaeth bywyd: beth ydyw, sut i ddiffinio'ch un chi

Cred mewn pobl uwchlaw unrhyw gwestiwn yn “beth yw gormes.”

Dull arall o drosglwyddo gormes yw trwy rywun a nodir fel “hyd yn oed anghywir, mae’n iawn”, felly, trwy gred hwyluso. Byddai angen dileu'r gred hon er mwyn gwerthuso eich hun, neu werthuso credoau eraill. Gall hyn fod yn anodd, pan nad yw rhywun wedi dysgu gwneud hyn yn heddychlon.

Y gred mewn a gall math o ormes gael ei grisialu a hyd yn oed yn anymwybodol ar gyfer dechrau fel patrymau teuluol a chael ei atgyfnerthu gan y cymdeithasol. Mae yna agwedd ar freintiau, eilunaddoliaeth neu rhith am bobl y caniateir eu gormesu, ymhlith eraill, oherwydd:

 • Sefyllfa deuluol neu gymdeithasol;
 • Ariannol adnoddau;
 • Anfarwolion
 • Eledigaeth.

Gall gormeswr osod ei hun fel dioddefwr i ennill nerth moesol a gorthrymu. Felly, ni ddylai bod yn ddioddefwr rhywbeth fod yn rheswm i greu cam-drin.

Cred weinyddol

Mae'r gred hon yn ategu'r un flaenorol. Mae’n hysbys bod y plentyn yn y gorffennol wedi’i weld a’i drin fel “oedolyn bach”, sy’n “rhaid bod yn rhywbeth a’i ddioddef, gan roi gwaith yn gyfnewid”. Felly, roedd llawer o berthnasau teuluol yn debyg i acontract caeth, sy'n dal i allu digwydd heddiw, yn ymwybodol neu'n anymwybodol.

Mae'r gred yn y “cytundeb caeth” hwn yn caniatáu i salwch y system deuluol, amodau cyfunol a hyd yn oed seicig basio heb arweiniad priodol. Yn yr achosion hyn, efallai na fydd y rhai sy'n dioddef, yn yr hyn sy'n ormes, yn gallu clywed eu dioddefaint, hyd yn oed gan therapyddion.

Gweld hefyd: Therapi seicdreiddiol: sut mae'n gweithio?

Ar yr un pryd, ni elwir ar ormeswr i adolygu agweddau. Pan fo angen, nid ydynt yn cael eu cyfeirio at driniaeth gan y rhai sy'n gyfrifol neu gan y gymuned, oherwydd credoau hen ffasiwn “hyd yn oed os ydyn nhw'n anghywir, maen nhw'n iawn”.

Effeithiau

Mae gormes yn creu ing , pryder, ac mae'n gysylltiedig â'r cyflyrau a'r anhwylderau mwyaf amrywiol. Mae gormes yn arwain at risgiau amrywiol, ymosodiadau ar gyfanrwydd corfforol a meddyliol, damweiniau a salwch ledled y byd, megis salwch galwedigaethol, a adlewyrchir mewn gwariant cymdeithasol ar iechyd.

Ni fydd y rhai sydd wedi dioddef gormes yn gwybod o ble y daw'r anhwylder y maent yn ei deimlo, faint o ganfyddiadau, credoau - hefyd amdanynt eu hunain ac eraill - ar goll gydag ymddygiad ymosodol corfforol ac emosiynol yn deillio o system ormesol.

Gall amgylchedd gormesol hwyluso'r ymddangosiad iselder, ymddygiad obsesiynol, ffobiâu, poen a symptomau cefndir seicolegol. Gyda Seicdreiddiad, gellir cofio a gweithio ar sefyllfaoedd gormesol, gan nodi'r sefyllfaoedd hyn weithiau fel ffynhonnell dioddefaint.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Patrwm camweithredol a beth yw gormes

Rhai efallai nad yw hyfforddi mewn gormes a hunan-ormes hyd yn oed yn sylweddoli nad yw'r patrwm ymddygiad yn iach, maent wedi dysgu bod bywyd “fel hyn”. Ni ddysgon nhw offer emosiynol fel plant, megis, er enghraifft, gofalu am hunan-barch neu feddwl am yr effaith ar eraill, cyfrifoldeb rhyngbersonol.

Darllenwch Hefyd: Perthynas gamdriniol: cysyniad a beth gwneud?

Efallai y byddant yn sylweddoli, fodd bynnag, eu bod bob amser mewn perthynas anhapus, yn dioddef dibrisiant neu ing.

Cartrefi gormesol

Mae yna bobl sy'n cymathu'r cysyniad o ormes ac yn ei ailadrodd, gan ddysgu yn ddiweddarach , yn enwedig yn eu cartrefi , pan nad oes goruchwyliaeth effeithiol . Mewn cartrefi camweithredol, mae'r “bai” am rywbeth yn aml yn disgyn ar blentyn.

Nid yw oedolion yn gallu gweithredu yn eu rolau heb ormes, mae'r plentyn yn cael ei gyfeirio at faterion y tu allan i realiti'r plentyn, yn dioddef camfanteisio neu "oedolion hebddynt hawliau”. Gellir ei foicotio yn ei hoffterau a'i weithgareddau ac ni ellir ei amddiffyn, rhag ofn y bydd risg gwirioneddol. Ar yr un pryd, nid yw'n derbyn awdurdodiad ar gyfer bywyd oedolyn mewn gwirionedd, mae'n parhau i fod yn blentynnaidd mewn sawl agwedd, ac yn parhau i fod o fewn cwmpas gormesol.

Mewn rhai achosion gellir anwybyddu'r plentyn , ynysig neuynysu eu hunain o fewn amgylchedd y teulu, neu ddehongli mai dim ond trwy ymdrin â phersonoliaethau fel rhai'r cartref gwreiddiol y byddant yn ddiogel.

Gall plant gorthrymedig fewnoli gormeswr oherwydd eu bod yn uniaethu ag ef, ac nad ydynt yn ymwybodol o gyfyngiadau. Neu crëwch fecanweithiau seicig i fod gydol oes bob amser yn ceisio bodloni gormeswr.

Arferion Gorthrymus

Yn aml nid yw'r arferion hyn yn ffafriol i iechyd cyffredinol. Weithiau nid ydym yn sylwi ar arferion gormesol, oherwydd fe'u caniateir.

Cyn, er enghraifft, roedd pobl yn ysmygu mewn mannau caeedig ar y cyd, heddiw rydym yn gwybod y gellir gwahardd sefydliadau â'r arfer hwn. Mae hyn yn gwneud i ni feddwl am oedolion sy'n ysmygu wrth fyw gyda phlant, ymhlith materion caethiwed eraill.

Gallwn weld a oes gormes ar blant yn yr amgylcheddau hyn, wedi'r cyfan, mae ganddynt yr hawl i gael eu hiechyd corfforol ac emosiynol, yn ogystal â dysgu patrwm iach, na ellir ei warantu o bosibl.

Cymdeithas dreisgar

Prin nad yw cymdeithas yn adlewyrchiad o'r hyn sy'n digwydd mewn ei grwpiau unigol a theuluol. Nid bod yn ffrind i'r plentyn yw gormesu'r plentyn a chreu grwpiau, sefydliadau, cymdeithasau â phatrwm gormesol.

Mae'r gred mewn gormes a ddysgir gartref yn mynd i'r amgylchedd allanol. Pan fo trais a gormes y tu allan, mewn cyfuniad anffafriol i unigolion, maent yn troi at yr amgylchedd teuluolceisio diogelwch.

Felly, gall camsyniadau a ddysgwyd am ormes grisialu ymhellach, fel mewn system hunan-borthi.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru yn y Cwrs Seicdreiddiad .

Troseddu a beth yw gormes

Mae gormes yn arwain at ystod eang o wrthdaro a throseddau o natur gorfforol a seicolegol , megis llofruddiaeth, anaf, ecsbloetio, gorfodaeth, aflonyddu, dieithrio rhiant, lladrad, gwahaniaethu, difenwi, niwed moesol, cyfyngu ar ryddid, stelcian, ac ati.

Esblygiad

Mae gofal emosiynol yn creu amgylchedd heb ormes . Mae'n hyfforddiant da bod yn naturiol yn edrych ar gredoau ar gyfer hunan-ailhyfforddiant, camu oddi ar y llinellau gwrthdaro a dilyn llwybr dysgeidiaeth anormesol.

I osgoi gormes rhaid annog y plentyn i fynegi ei hun yn heddychlon. ac i fyw mewn amgylchedd heddychlon, amgylchedd sefydlog. Mae angen, ymhlith eraill:

 • Cydnabod bod gan bob plentyn hawliau ac na ddylai fod yn darged i ormes oherwydd bod ganddo lai o gryfder;
 • Amddiffyn y plentyn rhag gormes;<8
 • Yn barhaus ail-werthuso credoau cenedlaethau blaenorol am ormes y gwannaf;
 • Fel dilyn datblygiad plentyn , gweld y plentyn fel y mae ac nid fel yr hoffech iddo fod ;
 • I fod yn enghraifft fyw o ddiffyg gormes i'r plentyn.

I gael lles mae angen i chi gredu a buddsoddi ynddo.

YYsgrifennwyd yr erthygl hon gan Regina Ulrich( [email protected] ) Mae Regina yn awdur llyfrau, barddoniaeth, mae ganddi PhD mewn Niwrowyddoniaeth, ac mae'n hoffi cyfrannu at weithgareddau gwirfoddol.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.