Winnie the Pooh: dadansoddiad seicdreiddiol o gymeriadau

George Alvarez 14-09-2023
George Alvarez

Crëwyd y llun Winnie the Pooh gan yr awdur A. A. Milne, ac ymddangosodd ymddangosiad cyntaf y gyfres o lyfrau ym 1926. Ysbrydolwyd y saga gan dedi bêr a oedd gan fab yr awdur, yn ogystal â'r llall cafodd cymeriadau yr un ysbrydoliaeth, mae pob un yn gymeriadau o ryw degan ag oedd gan fab Milne.

Mae ymchwil a gyhoeddwyd yn 2000 gan Gymdeithas Feddygol Canada wedi dangos patholegau, persbectif niwroddatblygiadol sy'n dangos sut mae gan gymeriadau Winnie the Pooh anhwylder.

Mynegai Cynnwys

<4
 • Am Winnie the Pooh
  • Winnie the Pooh ac ymddygiad rhywiol
 • Y berthynas â'r anymwybodol
 • Tigrão, Leitão a damcaniaeth seicdreiddiol
 • Y babanaidd anymwybodol a'r Corujão
 • Cysyniadau Lacanaidd o ddiffyg a Can & Guru
 • Lot yn Winnie'r Pooh
  • Anrheg Christopher Robin
 • Abel
  • Winnie the Pooh a symbol ffigwr tad
 • Christopher Robin
  • Delwedd Christopher Robin
  • Y bennod olaf
 • Casgliad: seicdreiddiad Winnie the Pooh
  • Datblygiad rhywiol yn ystod plentyndod
  • Winnie the Pooh a'r diddordeb anymwybodol
 • Ynglŷn â Winnie the Pooh

  Er ei fod yw prif gymeriad straeon yr adroddwr, Pooh hefyd yw'r ddelwedd fwyaf cymhleth ac amwys o anymwybodol yr adroddwr o gwbl. O'r holl gymeriadau, y maeni wnaeth derbyn ei anrheg gan Christopher Robin roi sylw i Lot, er iddo wneud ei orau i addysgu'r lleill a barhaodd â'u dathliad. Gellir dehongli Lot hefyd fel cymeriad ag ymdrech fawr o feddyliau a theimladau beirniadol cywasgedig.

  Ni all yr adroddwr byth feddwl na theimlo'r meddyliau a'r teimladau beirniadol am y gorffennol, mae'n debyg , yn ymwybodol, yn parhau i breswylio yn yr anymwybodol yn unig.

  Abel

  Er i Enw'r Tad fethu gwahanu'r plentyn oddi wrth y fam, mae rhesymeg bur fod y sbectrol rhaid cadw delwedd y tad yn anymwybodol yr adroddwr. Gan fod yr enw ei hun wedi methu, ni ddylai fod yn fygythiad sylweddol i'r Storïwr erbyn hynny. Beth bynnag, mae gan yr enw atgof byw ym meddwl anymwybodol yr adroddwr cwningen, Abel, fel ei symbol. Mae Abel yn symbol o Enw'r Tad, ac mae'n amlwg wrth sylwi ar ei ymddygiad tuag at y cymeriadau eraill a'i dŷ.

  Wrth sylwi ar ei ymddygiad tuag at Pooh, ni allwn helpu ond gwenu yn ysgafn a theimlwch eich gwir deimlad am eich “ffrind” rhwng y llinellau. Yn y penodau lle mae Abel wedi'i gynnwys, mae ganddo bob amser ffordd ryfedd o ymddwyn yn arbennig tuag at Pooh, er enghraifft, mae'n dangos ei rwystredigaeth gyda'r arth, yn siarad yn araf i atal ymyriadau ac yna'n torri ar draws ei hun.Pooh, ar ben hynny, mae yna adegau pan mae'n ymddangos ei fod eisiau pryfocio Pooh, i wneud yr hyn sy'n iawn.

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Gallwn ddadlau mai'r rheswm pam nad yw Pooh yn ymateb yw oherwydd eu bod yn ddelweddau anymwybodol a grëwyd i achub yr adroddwr o'r cof a theimladau sy'n symbol amlwg o'r elyniaeth rhwng y teganau meddal sydd i fod yn dda. gyfeillion, efallai y byddai'n taro'r adroddwr ymwybodol i dorri'r rhwystr amddiffynnol sy'n amddiffyn ei ymwybyddiaeth rhag niwed. Er mor ddiddorol yw rhai enghreifftiau, mae Enw'r Tad yn cadw ei bresenoldeb o gof anymwybodol wedi'i guddio gan yr adroddwr.

  Winnie the Pooh a symbol ffigwr y tad

  A chofio theori Freudaidd, mae'n annhebygol y gallai'r gwningen, Abel, fod yn symbol o ffigwr tad o'r oes a fu. Tra bod tad yr adroddwr i fod yn gynrychiolaeth o fygythiad o ysbaddu er mwyn torri Cymhleth Oedipus, mae llawer o'r dehongliad yn dangos na chafodd yr adroddwr ei ysbaddu; Nid delwedd yn unig mo Christopher Robin. oddi wrth yr anymwybodol, ond oddi wrth blentyn go iawn.

  Mae damcaniaeth seicdreiddiol Lacanaidd, fodd bynnag, yn newid y llanw a gall Abel unwaith eto gario pwysau'r hyn yw cof ffigwr y tad, oherwydd yn seiliedig ar y ddamcaniaeth Lacanaidd , ni wna Enw-y-Tadmae'n delio â dyn go iawn, ond â grym anymwybodol babanod sy'n gwahanu'r plentyn oddi wrth y fam. Byddai bwgan yr anymwybod yn gallu ysbaddu plentyn yn gorfforol, er yn rhesymegol dylai fod yn gallu gwneud hynny iddo'i hun. anymwybodol.

  Gellir nodi hefyd nad oes unrhyw un o gymeriadau'r adroddwr yn gysylltiedig ag unrhyw gysyniad neu derm sy'n amlwg yn rhywiol heblaw un, Can, sef yr unig gymeriad benywaidd yn y stori, mam y Guru. Hi yw'r unig gymeriad sy'n ymddangos i fod wedi profi copulation. Mae'r gwningen yn dioddef o OCD ar y cyd â'i thuedd i fod yn hynod o hunanbwysig a'i system gred ryfedd fod ganddo lawer o berthnasoedd.

  Christopher Robin

  Christopher Robin yn anymwybodol yr adroddwr yn unigryw. Yn wahanol i unrhyw gymeriad arall, mae'n drosiad am y deunydd o ormes sy'n cael ei gario gan yr adroddwr ac nid mwgwd tegan meddal, ond bod dynol byw. Mae'n bwysig iawn nodi, er bod Christopher Robin yn byw yn y goedwig, ei fod yn endid i'w wahaniaethu. Yn y nofel, mae'r plentyn, Christopher, yn clywed straeon gan rywun arall amdano ef a'i ffrindiau, felly fe ddichon fod y ffuglen yn hollol yr hyn sydd wir.

  Rhaid, mewn gwirionedd, wahaniaethu rhwng delw feddyliol Christopher Robin a'r un go iawn ohono'i hun, canys nid ei ddelw ef sydd yn ei bortreadu, ond cof gorthrymedig o'rplentyndod yr adroddwr, wedi ei alltudio i'w anymwybod; hyd heddiw mae'r adroddwr yn anymwybodol yn gwrthod cofio'r plentyn y bu unwaith. O hyn allan bydd pob cyfeiriad at y plentyn sy'n byw yn y goedwig. Dim ond dwy ddadl sydd dros ddehongli Christopher Robin fel atgof plentyndod o'r adroddwr: natur eu perthynas â Pooh a'i statws yn y goedwig.

  Yn ogystal ag ef yw'r unig gymeriad dynolaidd, Christopher Robin he hefyd yw'r unig un sy'n ffyddlon ac yn gariadus i Pooh. Mae pawb arall yn y Coed yn gwbl ddiamynedd gyda Pooh oherwydd ei ddeallusrwydd gwael, maen nhw bob amser yn ceisio ei drin neu'n ei ddrysu'n fwriadol. Fodd bynnag, nid yw'r bachgen byth yn dangos arwyddion o ddiffyg amynedd, rhwystredigaeth na pharodrwydd i feistroli eich Winnie y Pooh. Mae'n ei garu ac yn ei garu'n gyson.

  The Christopher Robin Delwedd

  Pan mae Pooh yn gaeth yn nrws ffrynt y gwningen, Abel, nid yw'n dangos dim ond serchiadau cynnes; ar ôl tynnu sylw at y ffaith bod Pooh wedi bod yn mynd o gwmpas mewn cylchoedd wrth olrhain Woozle, nid yw'n ei drafferthu, yn hytrach yn ei dawelu. Mae cof yr adroddwr yn dangos ei fod yn blentyn mewn cariad â dymuniad ei fam. Mae’r ddelwedd o Christopher Robin yn portreadu’n fanwl gywir blentyn sy’n caru’r trosiad o atgof o chwantau’r gorffennol. Pooh, wedi’i boenydio gan obsesiwn llafar sy’n cyfateb i awydd am ei fam a heb gymeriad adeallusrwydd i ddelio â'i broblem, mae'r plentyn yn ei garu'n llwyr.

  Yn fyr, mae cariad diamod y bachgen at Pooh yn cyfateb i'r hyn a adroddir fel plentyn yn caru'n ddiamod yr awydd am ei fam, dim ond i adnabod y hurtrwydd mai dyma ydyw. Yr ail ddadl dros ddehongli Christopher Robin fel trosiad i'r adroddwr yn blentyn yw, fel y crybwyllwyd, ei statws ymhlith trigolion eraill y coed. Trwy gydol hanesion Christopher Robin a'i gyfeillion, mae'n meddiannu a lle arbennig iawn yng nghalonnau pawb arall.

  Darllenwch Hefyd: Seicoffobia: ystyr, cysyniad ac enghreifftiau

  Gyda'i bresenoldeb, mae creaduriaid yn dod yn ddigynnwrf, yn ddewr ac yn hyderus. Ef hefyd yw'r un sy'n dod â gobaith i'r anifeiliaid pan fydd Pooh yn gaeth a'r un y mae ei ddyfodiad yn fuan yn rhagflaenu rhyddhad Piglet o ofal Can. Yn y goedwig, Christopher Robin yw’r person amlycaf, ef yw’r ddelwedd sy’n dylanwadu ar eraill. Fodd bynnag, gan mai ef yw personoliad yr adroddwr yn blentyn, y person holl-bwerus a guddiodd yn anymwybodol a'u priodoli i gyd i'r anymwybodol, ymddengys yn rhesymegol fod ganddo rywfaint o allu iddo'i hun.

  Y Bennod Olaf

  Nid yw'n syndod dweud bod Christopher Robin yn dylanwadu ar eraill fel y mae. Mae dwy bennod lle mae'n defnyddio ei rym yn benodol. Yn yr olafpennod, er enghraifft, mae'n galw'r Dylluan yn chwibanu mewn modd arbennig, yr aderyn yn ymateb ar unwaith i'r alwad drwy hedfan allan o'r Grove i weld beth oedd ei eisiau.

  Ymhellach, yn yr wythfed pennod mae'n dangos maint llawn ei ddylanwad. Mewn gwir ffasiwn imperialaidd, mae'n penderfynu y dylent i gyd fynd ar alldaith i ddod o hyd i Begwn y Gogledd heb hyd yn oed wybod yn iawn beth i'w chwilio.

  Tra bod Christopher Robin yn archwilio ei arf, mae Pooh yn mentro i'r goedwig ac yn gwysio'r cyfan mae'r anifeiliaid eraill ac yn olaf y cymeriadau i gyd yn gadael gyda'i gilydd ar gyfer yr alldaith sy'n cael ei harwain gan y bachgen a'i fyddin ei hun o anifeiliaid a gafodd eu recriwtio, yn dilyn yn ddiamod a heb gwestiynu ei awdurdod.

  Casgliad: seicdreiddiad Winnie the Pooh

  O safbwynt arwynebol iawn, dim ond fel animeiddiad plant y gellir gweld llun Winnie the Pooh, ond pan feddyliwn o safbwynt seicdreiddiol, dechreuwn weld yn gliriach bod mwy o ystyr yn waelodol. Mae'r cymeriadau amrywiol yn Winnie the Pooh yn ymgorffori'r gwahanol rannau o anymwybod Christopher Robin, mae Christopher, fel llawer o blant, yn ei chael hi'n anodd gwahanu ffaith a ffuglen, felly mae yn anymwybodol yn personoli ei deganau a'r gwahanol rinweddau sy'n ei ffurfio .

  Y rheswm mwyaf tebygol i hyn ddigwydd yw sutyn ddull o ymdopi, oherwydd trwy wneud ei bersonau amrywiol yn ddiriaethol, mae'n gallu deall ei hun yn well a herio amrywiol agweddau a allai fod yn ei lesteirio. Mae'r awdur yn ysgrifennu cymeriadau fel meysydd o'i seice i geisio dangos y gwahanol feysydd gwrthdaro yn ei ymennydd. Mae un emosiwn yn gwrth-ddweud neu’n effeithio ar un arall, gan geisio dangos cymhlethdod ymennydd dynol. Hyd yn oed fel plentyn, mae gwrthdaro eithafol a byd “sawl erw o bren”, yn ddehongliad o a gwrthdaro penodol yng ngolwg plentyn o'r enw Christopher Robin.

  Dehonglwyd cymeriadau Winnie-the-Pooh gan ddefnyddio cysyniadau, damcaniaethau a dulliau seicdreiddiol. Gyda bron pob un ohonynt, mae yna ddadleuon sy'n drosiadau neu'n symbolau ar gyfer atgofion, meddyliau a theimladau dan ormes. Mae'r adroddwr sy'n adrodd y stori am y Cantref Erw Pren a'i drigolion i Christopher Robin, mae'n troi allan, yn berson sydd â gorffennol a gydnabyddir fel un cymhleth. Mae Can a Guru ill dau yn symbol ar gyfer atgof dan reolaeth plentyndod yr adroddwr, plentyndod lle'r oedd mam a phlentyn yn rhan o'r cyfan.

  Datblygiad rhywiol plant

  Mae'r berthynas hynod agos hon yn cyrraedd pwynt lle mae angen ei thorri. Mae Piglet yn nerfus ac yn ofnus drwy'r amser, gan bortreadu atgof o'r adeg yr ofnwyd ysbaddiad. Yr adroddwr, prydYn blentyn, fe droseddodd ei berthynas â'i rieni, gyda Leitão yn cynnwys y gair mewn enw wedi'i ysgrifennu ar blac y tu allan i'w dŷ. Mae Winnie the Pooh hefyd yn symbolaidd o atgof, sef atgof o ddatblygiad rhywiol plentyndod yr adroddwr. Ymhellach, mae ei obsesiwn llafar, chwant cyson Pooh am fêl, yn drosiad o deimlad sydd wedi cael ei atal, i'r awydd yr adroddwr unwaith am ei fam.

  Mewn cyferbyniad, nid delw o unrhyw ddefnydd gorthrymedig yw'r gwningen, Abel, ond Enw'r Tad, yr enw sy'n mynd y tu hwnt i'r tad go iawn. Wedi sbaddu'r holl ddelweddau o anymwybod yr adroddwr, gan eu bod bellach yn byw mewn cysylltiad â symbolau'r phallus, yn amlwg nid yw wedi llwyddo i wahanu'r plentyn oddi wrth y fam. Eto mae'n dal i geisio, dyfeisio a chyflawni cynllun i herwgipio'r Guru Can.

  Mae tylluan yn symbol o'r holl helbul sy'n bodoli yn anymwybodol yr adroddwr. Mae'n personoli dryswch ieithyddol ac yn gymeriad sy'n ymdrechu i ddefnyddio'r eirfa fwyaf datblygedig posibl, gan wybod na fydd neb yn y goedwig yn deall. Yn rhwystredig gyda'r holl ddryswch a bortreadir ac a achoswyd gan y Dylluan, mae Christopher Robin, plentyn cariadus ac amyneddgar iawn, o'r diwedd yn dangos arwyddion o rwystredigaeth tuag ato, yn gofyn iddo fod yn dawel. Mae Christopher Robin yn drosiad i'r adroddwrpan oeddwn yn blentyn. Fel trosiad o'r plentyn, mae gan Christopher Robin berthynas agos iawn gyda Pooh.

  Winnie the Pooh a'r anymwybodol o ddiddordeb

  Dyma'r ddelwedd o pwy darddodd yr holl ddelweddau o'r perchennog o'r anymwybodol o ddiddordeb; fel y cyfryw, mae Christopher Robin yn gymeriad sydd â dylanwad a dylanwad mawr ar y cymeriadau eraill ac sy'n feistr diamheuol y Bosg a'i thrigolion.

  Fel trosiad am gyfuniad o feddyliau beirniadol a negyddol, mae Ló wedyn yn cloi'r dehongliad. Paranoid a digalon , mae'n defnyddio llawer o negyddiaeth fel arf mewn sgyrsiau â'r cymeriadau eraill. Mae bob amser yn dadlau llawenydd eraill ac yn ceisio lledaenu ei ffordd o feddwl i alw sylw cydwybod yr adroddwr. 3>

  Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Raïssa Grace J. Asobo. Awdur (llenyddiaeth plant), graddiodd mewn Addysgeg ac ôl-raddedig mewn Seicopedageg a Niwrowyddorau. Hyfforddai mewn Seicdreiddiad. Cyswllt gan: Rhwydweithiau cymdeithasol: @r.g.asobo (Instagram) E-bost: [email protected]

  Mae'n amlwg mai Pooh yw ffefryn Christopher Robin, yr un y mae'n mynd i lawr y grisiau ag ef bob nos cyn mynd i gysgu, yr un sy'n ymuno ag ef pan fydd yn cymryd bath.Felly mae'n fath o resymegol bod y Pooh yw'r tegan meddal Yn ôl yr adroddiad, mae Pooh yn dioddef o fwy nag un anhwylder, ac ef yw'r un sydd gan yr adroddwr fel rhagamcan o'r nifer mwyaf o atgofion a theimladau.

  Gall y rhan fwyaf o weithredoedd Pooh fod yn yn gysylltiedig â phroses sychdarthiad Freudaidd, Ar ddechrau’r stori, mae’n dynodi atgof o ddatblygiad rhywiol yr adroddwr wedi’i guddio gan ddelwedd sy’n dderbyniol i ran ymwybodol ei feddwl. Yn y bennod gyntaf, mae Pooh yn ceisio cael mêl o gychod gwenyn uchel ac yn y diwedd yn methu ychydig o weithiau. Gellir ystyried yr ymdrechion fel chwiliad diniwed am ddarpariaethau, ond mae hynny am lygaid a ysbrydolwyd gan athroniaeth Freudaidd.

  Mae ymgais Pooh i adalw mêl o'r goeden yn drosiad o fethiant yr adroddwr i ddatblygu rhywioldeb normal; sef y tair rhan o rywioldeb babanod, y geg, rhefrol a phallic, sy'n bresennol yn stori Pooh, wrth iddo brofi problemau gyda phob un ohonynt. Nid yw'n gallu trechu'r dderwen fawr ac adennill y mêl, ni all ddod dros y phallus y mae ei symbol yn goeden. Yna mae Pooh yn mynd yn sownd mewn twll, drws ffrynt y gwningen, sy'n digwydd yn ddiweddarachei fod wedi bwyta gormod.

  Winnie the Pooh ac ymddygiad rhywiol

  Ni ddatblygodd yr Adroddwr ymddygiad rhywiol normal fel plentyn ac felly llwyddodd i ddod i delerau ag elfen rhefrol y drindod fel wel rhywioldeb babanod ac ar wahân, ni all Pooh adael y tŷ, byddai ei archwaeth yn ei farwolaeth. Mae archwaeth yn symbol o'r trydydd o'r tri symbol rhyw. Nid yw Pooh mewn un bennod yn mynd heb fwyta a meddwl am fêl.

  Gweld hefyd: 12 gwahaniaeth rhwng hoffi a chariad

  Ei angen cyson i aflonyddu ar ei fywyd beunyddiol, gan achosi iddo fwyta'r anrheg yr oedd yn ei gymryd i'r Lot i'w fwyta. penblwydd. Pan fydd Pooh yn rhedeg allan o niwed, mae'n profi arwyddion o encilio, mae'n neidio i'r dŵr i nôl nodyn oedd mewn potel oherwydd trallod y mochyn, gan gredu ei fod yn fêl.

  Yn fyr, mae'n bosibl na fydd datblygiad rhywiol yr adroddwr yn normal yn fuan ar ôl ei eni, oherwydd fel plentyn, nid oedd ganddo unrhyw syniad na rheolaeth dros y tair rhan Freudaidd o rywioldeb plentyndod. Winnie the Pooh yw'r ffigwr mae hynny'n cuddio'r cof poenus yn yr anymwybod, a oedd er hynny ac sy'n parhau i fod yn realiti. Gellir dehongli caethiwed cyson Pooh i fêl mewn ffordd arall hefyd gan fod yr adroddwr yn byw gydag awydd cyson am ei fam, ei fod am fod yn rhan ohoni ac i'r gwrthwyneb.

  Y berthynas â'ranymwybodol

  Yn yr awydd hwn gellir ychwanegu ofn Piglet o ysbaddu a phresenoldeb parhaus y tad, enw'r tad yn anymwybodol yr adroddwr, daw'n amlwg yn y diwedd mai caethiwed Pooh i fêl mewn gwirionedd trosiad i hiraeth am y fam, hiraeth heb ei adael. Mae bwyta a newyn yn gynrychioliad o awydd anniwall. Mae'r cymeriadau eraill yn bwyta popeth, er na all yr holl gymeriadau eraill fwyta fawr ddim, Pooh yw'r unig un sy'n bwyta neu'n meddwl am fêl bob amser.

  Nid newyn wedi ei gyfyngu i ranbarth yr abdomen yn unig yw'r newyn hwn, mae ei holl angen, awydd am fêl; Ef hefyd yw'r unig gymeriad sy'n bwyta gormodedd, yr un y gallwn ei alw'n glwton. Mae gan Winnie the Pooh Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) yn bennaf. Nodweddir yr anhwylder hwn gan anallu'r claf i dalu sylw a â lefel gweithgaredd uwch na'r arfer yn y rhan fwyaf o achosion.

  Mae dyfalbarhad Pooh bob amser yn bwyta mêl a'i ymddygiadau cyfrif ailadroddus yn cynyddu'r posibilrwydd o wneud diagnosis o Anhwylder Obsesiynol Cymhellol (OCD). Er mor frawychus ag y mae'n swnio, mae'n bosibl bod ochr Freudaidd i'r rheswm pam yr enwodd Christopher Robin, y bachgen yn y cartŵn, ei dedi ar ôl Winnie the Pooh. Yn Saesneg, defnyddir winwr fel bratiaith ar gyfer yr organ gwrywaidd chwaraewr.

  Tigrão, Leitão a'r ddamcaniaeth seicdreiddiol

  Yn ôl damcaniaeth seicdreiddiol Sigmund Freud, mae gan ysgogiad rhywiol pob un rôl i'w chwarae yn ei bersonoliaeth, felly, gan nodi obsesiwn posibl Robin â'r gair winwr, mae'n rhoi enw eich arth oddi wrth Winnie the Pooh. Mae Tigger ar y llaw arall yn dioddef o ADHD, ac ochr gronig o ymddygiad peryglus sydd hefyd yn ei gynnwys mewn gorfodaeth i fod eisiau rhoi cynnig ar unrhyw beth a phopeth. Mae Tigger yn un o'r cymeriadau a drafodwyd bob amser yn unig. rhinweddau a byth beth arall oedd y tu mewn iddo.

  Darllenwch Hefyd: Cerdded yn y Cwsg: beth ydyw, achosion, symptomau, triniaethau

  Mae ganddo batrwm parhaus o ddiffyg sylw a gorfywiogrwydd sy'n amharu ar ei weithrediad a'i ddatblygiad. Dioddefodd y mochyn bach, ffrind a chyfaill agosaf Pooh, o achos eithaf aciwt o anhwylder gorbryder cyffredinol. Gan ddyfynnu ei hunan yn “bryderus, gwridog, cynhyrfus, tlawd”, dywedir hefyd fod gan y mochyn bach broblemau hunan-ddioddefol. barch.

  Roedd y mochyn yn byw mewn lle mawr iawn, tŷ oedd yng nghanol y goedwig, ac roedd yn byw yng nghanol y tŷ hwnnw. Yn byw yng nghanol y goedwig ac yng nghanol ei gartref ei hun, roedd y mochyn bach yn wyliadwrus o rywbeth, y rhywbeth hwnnw oedd un o rymoedd mwyaf swil a chuddiedig y nofel: tad yr adroddwr. Roedd y mochyn bach yn byw mewn gofal a phryder cyson oherwydd ei fod mewn bygythiad cyson osbaddiad. Hynny yw, y ddelwedd o'r adroddwr pan fydd gan y plentyn berthynas agos â'r fam, perthynas sydd mor agos fel nad yw'n cael ei hystyried yn normal.

  Mae'r plentyn yn anymwybodol a'r Tylluan

  Mewn ffordd, mae'r cof yn datgelu bod y tad, yn anymwybodol y plentyn, yn herio'r cysylltiad rhwng mam a phlentyn. Mae Piglet mor gryf fel nad yw ei ffrind Pooh yn gallu mynd ato yn aml heb iddo neidio i fyny ac i lawr mewn braw. Mae Corujão, o ran theori Freudaidd, yn gymeriad anodd ei ddadansoddi a'i ddehongli. Nid yw i'w weld yn symbol ar gyfer unrhyw atgof neu deimlad arbennig. Serch hynny, mae amgylchiadau o gwmpas y dylluan yn eithaf rhyfedd.

  Yn gyntaf oll, mae'n gymeriad sy'n ceisio ymddangos bob amser yn ddeallus a doeth iawn, nodweddion y mae ei hil fel arfer yn gysylltiedig â nhw, er nad yw'n gwybod sut i ddarllen nac ysgrifennu'n iawn. Pan fydd Pooh yn ymweld ag ef i'w gael i ysgrifennu rhywbeth ar anrheg Lot, mae'n mynd yn bryderus ac yn sicrhau bod Pooh yn anllythrennog cyn iddo hyd yn oed ddechrau ysgrifennu yn y jar. Yn ogystal â'i angen i edrych yn smart, mae Owl yn defnyddio geirfa nid yw hynny ar yr un lefel â'r nodau eraill.

  Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

  Dim ond wedi iddo sylweddoli nad yw eich cydweithiwr yn deall, mae'n mynd rhagddo i addasu ei iaith.Efallai nad yw tylluan, yn wahanol i’r cymeriadau eraill, yn symbol nac yn drosiad ar gyfer unrhyw deimladau neu atgofion dan ormes. Yn hytrach, credadwy fyddai ei ddehongli fel arwydd o ddinistr yn anymwybodol yr adroddwr. Fel cymeriad, mae yn drysu'r cymeriadau eraill gyda'i eirfa ac yn ymdrechu i ymddangos yn ddoeth a deallus ar bob pwynt; mae eraill yn ei gamddeall neu fel arall yn dangos rhyw fath o rwystredigaeth tuag ato.

  Cysyniadau Lacanaidd o ddiffyg a Can & Guru

  Adnabyddus am ei enw fel y cymeriad craffaf, mae Owl wedi profi rhywfaint o ddyslecsia, Mae ei anallu cyson i sillafu geiriau, ynghyd â geiriau camsillafu, yn awgrymu ei gyflwr dyslecsig. Can a Guru yw’r ddau gymeriad hawsaf i’w dadansoddi o’u gweld trwy lygaid Freud a Lacan. Trwy ddulliau Freud o ddatgelu symbolaeth a chysyniadau Lacan o ddiffyg ac awydd, gyda’i gilydd ffurfiwyd y datganiad cyntaf ar gyfer yr erthygl. a ysgrifennwyd am y llun.

  Atgof o orffennol yr adroddwr yw Can a Guru ac er mwyn achub y cof ymwybodol hwn, tafluniodd yr adroddwr yn anymwybodol nodweddion plentyndod hir ar anifeiliaid wedi'u stwffio gan Christopher Robin . Mae'r ddau, Can a Guru, gyda'i gilydd yn ffurfio delwedd o blentyndod yr adroddwr, plentyndod a oedd yna nodweddir gan berthynas hynod agos rhwng mam a phlentyn. Mae'r cangarŵ fel anifail marsupial, anifail sy'n cario ei epil mewn cwdyn, yn ffurfio dadl dros hyn; mae'r fam yn cario ei phlant nid yn ei breichiau ond ynddi hi ei hun, yn ei chroth.

  Yn ei chof ei hun mae sawl ystyr yn cael ei gario. Mae'r cyntaf yn sôn am y berthynas mam-mab. Yn ail, plentyn sydd ar fin mynd i mewn i'r llwyfan drych. Mae'r Guru ynghlwm wrth Can ac mae'n ei wylio'n gyson yn ei gario yn ei bag fel rhan o'i hun. Yn anymwybodol yr adroddwr, mae'r ddau yn uno gan ffurfio un, mae Guru yn blentyn sy'n dechrau dod o hyd i'w hunaniaeth ei hun ac ar yr un pryd, mae'n neidio i fyny ac eisiau sylw pawb o'i gwmpas yn union fel y mae llawer o blant yn ei wneud.

  Gweld hefyd: Polyphemus: Stori Cyclops o Fytholeg Roegaidd

  Lot yn Winnie the Pooh

  Mae ei gyflwr gwastadol o fod yr asyn wedi’i labelu’n “anhwylder iselder”. Rhaid beio dysthymia cronig Lot am y pyliau o straen a negyddiaeth y mae'n eu dioddef. Eeyore yn chwifio coegni a chwerwder fel arfau mewn sgwrs, Lot yn dal statws y cymeriad tywyllaf. Mae'r hen asyn llwyd yn drosiad ac yn symbol o'r holl deimladau negyddol a'r meddyliau a gafodd yr adroddwr erioed mewn perthynas â'i orffennol rhywiol a'i sefydlogrwydd mamol yn ystod ei blentyndod.

  A thybio y byddai’n annhebygol iawn y gallai bod dynol gyflawni unrhyw fath o weithred neu deimladunrhyw deimladau heb orfod eu hystyried mewn ffordd feirniadol; byddai'n gredadwy dadlau bod hwn yn berson nad yw'n dangos unrhyw arwyddion o fod â meddyliau beirniadol am weithredoedd dan ormes neu deimladau sydd wedi'u halltudio i'r anymwybod. Mae Lot yn gyfuniad o holl feddyliau beirniadol yr adroddwr ac mae hyn yn egluro pam ei fod yn cynnal ei felancoly trwy gydol y straeon.

  Er ei fod yn hapus dros dro pan fydd Pooh yn dod o hyd i'w gynffon ac ar ei ben-blwydd yn dychwelyd yn syth i'w hwyliau gorffennol, ef ei hun yw'r beirniad bron popeth a phawb. Pan gaiff ei gyflwyno gyntaf i'r darllenydd, mae'n yn mynd yn baranoiaidd bod rhywun wedi dal ei gynffon. Nid yn unig y mae'n feirniadol ohono'i hun, mae hefyd yn feirniadol o eraill a'r ffaith nad yw eraill bellach yn feirniaid hefyd.<3

  Rhodd Christopher Robin

  Yn ystod y parti a gafodd ei daflu i Pooh, mae Lot yn gwneud rhediad olaf i ddysgu meddwl beirniadol i'w gyd-breswylwyr yn y goedwig. Mae'n amlwg yn ceisio pryfocio'r lleill trwy oddiweddyd grŵp Pooh; Mae yn ymddwyn fel petai pawb wedi ymgynnull i ddathlu rhywbeth y mae wedi'i wneud, er gwaethaf y ffaith ei fod yn gwybod pam mae Pooh yn eistedd ar un pen i'r bwrdd.

  Darllenwch Hefyd: Hunan: ystyr ac enghreifftiau yn seicoleg

  Yn y diwedd, mae'n methu yn y pen draw, oherwydd mae Pooh yn dod i ben

  George Alvarez

  Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.