Ffilm Ela (2013): crynodeb, crynodeb a dadansoddiad

George Alvarez 05-06-2023
George Alvarez

Rhyddhawyd y ffilm Ela (Her, 2013) ym Mrasil ar Chwefror 14, 2014, mae'r prif gymeriad yn awdur a chwaraeir gan yr actor gwych Joaquin Phoenix a enillodd hyd yn oed wobr am yr actor gorau yng ngŵyl Oscar, yn y ffilm hon mae'n mae wedi ymgolli mewn unigedd.

Yn y testun hwn, byddwn yn gwneud dadansoddiad seicdreiddiol o'r ffilm Ela: deallusrwydd artiffisial, technoleg a seicdreiddiad.

Mynegai Cynnwys

  3>Y dyn a’r deallusrwydd artiffisial yn y ffilm ela
  • Y gymdeithas gyfoes gyflym yn y ffilm ela
  • A fydd y peiriannau’n parchu amser goddrychol ac unigol pob un?
 • Diymadferthedd, unigrwydd, arwahanrwydd a’r peiriant technolegol yn y ffilm
  • Diffyg a seicdreiddiad yn y ffilm Ela (2013)
 • Casgliad<2
 • Cyfeiriadau llyfryddol
5>

Y dyn a'r deallusrwydd artiffisial yn y ffilm hi

Hyd yn oed ymhlith cymaint o bobl yn ei bywyd bob dydd, mae hi'n dod i ben prynu system weithredu gyfrifiadurol newydd, dod yn nes yn emosiynol ac yn y diwedd syrthio mewn cariad â llais y rhaglen, o hynny ymlaen, mae perthynas gariadus rhwng dyn a pheiriant yn dechrau , gan wneud i'r gwyliwr fyfyrio ar y berthynas rhwng bodau dynol a thechnoleg

Yn y ffilm mae modd gweld lle gall deallusrwydd artiffisial gyrraedd o ran soffistigeiddrwydd a deallusrwydd fel pwynt hollbwysig i'w godi, faint mae'r peiriannau sedod yn ddeallus ac ymreolaethol wrth i ddiweddariadau newydd gael eu datblygu, yn y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi a allent ddod yn beryglus wrth iddynt ennill rhywfaint o reolaeth dros fodau dynol? Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae'r defnydd o gyfrifiaduron a rhith-realiti gan y boblogaeth eisoes yn llawer rhy amlwg.

Bydd rhaid i ni felly dalu sylw i'r ffaith fod gan y berthynas yma oblygiadau i hunaniaeth a'r ymdeimlad o hunan o'r bod dynol. A fydd, felly, yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn ymwneud ag eraill (yn ogystal â'r ffaith y gellir gweld cyfrifiaduron fel cymdeithion defnyddwyr). (VON DOELLINGER, 2019, t. 60).

Cyflymodd y gymdeithas gyfoes yn y ffilm mae hi

Mae'r gymdeithas gyfoes yn wyllt a chyflym. Gellir arsylwi ar y cyflymu hwn trwy symptom cymdeithasol y mae llawer o sôn amdano a bod achosion yn tyfu fwyfwy, byddai hyn yn bryder, sydd nid yn unig yn effeithio ar yr unigolyn unig yn eu caledi bywyd, ond ar y cyd anymwybodol lle mae'n cyflymu ac angen. popeth sydd i mewn heddiw mewn uniongyrchedd mawr gan adael dim lle i aros am yr hyn sydd gan yfory. Mae amynedd bob amser wedi bod yn rhinwedd angenrheidiol ar gyfer goroesiad dynolryw a heddiw mae'n fwyfwy prin i'w weld.

Ar unwaith wedi dod yn gyson yn ein canfyddiad beunyddiol o bethau, a arweiniodd at ddod ymayn cyfateb i'r presennol o safbwynt gwybyddol ac rydym yn colli'r gallu i ddeall y cyn ac ar ôl (y dod). Yr ydym yn gaeth mewn anrheg, ond mewn anrheg yn unig. Ac yr ydym yn colli'r syniad o gyfanrwydd sy'n perthyn i'r drefn o ddod, o'r hyn sydd i ddod, yr hyn ni ellir ond ei feddwl. o safbwynt deall yr hyn a fu unwaith, mewn persbectif Aristotelig o amseroldeb. (DOS SANTOS, 2019, t. 69).

Yn sesiynau therapi dyddiol y seicolegydd a'r seicdreiddiwr, mae amynedd yn ffactor sylfaenol, oherwydd hebddo mae'r broses therapiwtig wedi'i doomi i ben. Rhaid i hyn ddigwydd o ran amser y claf, yr hyn sydd yn y fantol yw amser sy'n wahanol i amser cronolegol, dyma amser yr anymwybod sy'n ddiamser, mae'n digwydd mewn ffordd oddrychol ac unigryw ar gyfer pob bod dynol.<1

A fydd y peiriannau’n parchu amser goddrychol ac unigol pob un?

Heb anghofio, fodd bynnag, a chymryd i ystyriaeth y wybodaeth gyfredol, fod cymhlethdod y seicig nid yw byd (ac nid gwybyddol yn unig) y bod dynol yn drosglwyddadwy i gofrestr swyddogaethol systemau deallus. Nid oes gan y rhain y byd perthynol arwyddocaol a chanolog, sy'n adeiladu ac yn addasu hunaniaeth y bod dynol. (VON DOELLINGER, 2019, t. 60).

Diymadferthedd, unigrwydd, unigedd a'r peiriant technolegol yn y ffilm

Yn y ffilm Ela, mae cwestiwn hefyd yn cael ei ofyn lle mae'n gyfredol. mewn amgylcheddcymdeithas, cefnu ar fodau dynol, gan arwain at arwahanrwydd penodol yn eu byd eu hunain, lle mae'r cymdeithasol yn cael ei drochi a'i anghofio, yn y pen draw mae rhyngweithiadau cymdeithasol yn llai pwysig i fodau dynol sy'n rhedeg fwyfwy, ond ddim yn gwybod y tu ôl beth yw nad ydyn nhw'n ei gyrraedd yn unman.

Ceisir llenwi’r gwagle hwn drwy dechnoleg mewn peiriant sy’n ymateb i anghenion a chwantau ymddygiadol y prif gymeriad, gan adael dim lle i rywbeth sy’n sylfaenol i fodau dynol ac i’w perthnasoedd, y diffyg, dyma sy’n ysgogi’r chwilio di-baid amdano gan fodau dynol niwrotig a bod un o’r meysydd y mae’n dod i fodoli ynddo yn y cymdeithasol, oherwydd bod rhywbeth ar goll ynom ni ac yn y llall a hynny yn ein symbylu i chwilio am rywbeth i geisio ei gyflenwi mewn rhannau.

Gweld hefyd: Myth Eros a Psyche mewn Mytholeg a Seicdreiddiad Darllenwch Hefyd: Stanley Keleman ac anatomeg emosiynol

Diffyg a seicdreiddiad yn y ffilm Ela (2013)

Diffyg fel mae seicdreiddiad yn ei ddysgu, mae'n yn strwythuro a threfnu seice bodau dynol, mae'n dysgu sut i ymhelaethu ar gwestiynau mewnol, mae'n rhoi amser i fyfyrio a chymhelliant i geisio cyflawni'ch dyheadau, mae hefyd yn y pen draw yn helpu i ddelio â'r rhwystredigaethau a ddarperir mewn bodolaeth.

I'r rhai sy'n barod i wynebu clinig o'r gwir, mae seicdreiddiad yn cynnig, ar ddiwedd y dadansoddiad, y gwrthdaro â'r diffyg,gorfod delio â chydnabod rhwystredigaeth, colledion ac iawndal. Wedi'r cyfan, bodau dynol ydym ni ac nid peirianwyr ac felly yn gyfansoddiadol ddiymadferth oherwydd ein cyflwr dynol ein hunain. (DOS SANTOS, 2019, t. 72).

Wrth ddadansoddi'r ffilm, mae'r diffyg hwn yn peidio â bodoli, gan fod y peiriant yn cyflenwi'r holl anghenion emosiynol, gan gynnwys rhai affeithiol, mae hyn yn ei wahanu oddi wrth y bywyd cymdeithasol sydd mor angenrheidiol ar gyfer bodau dynol, ond yn y diwedd yn arwain at realiti gwahanol ac yn rhywsut yn ei wahanu oddi wrth y byd go iawn.

Casgliad

Technoleg fel dihangfa rhag byw, mae bod yn fyw yn cael ei ddeffro gan ddiffyg, mae'n deffro teimladau, emosiynau a hyd yn oed ing, sy'n ein gwneud ni mor arbennig ac unigryw y posibilrwydd o ddelio â hyn i gyd, o ail-fframio, ymhelaethu a symud ymlaen, os ydych chi'n teimlo rhywbeth oherwydd eich bod chi'n fyw a'r ysfa i fywyd, yn curiadau calon i fodoli.

Dechnoleg gormodol yn dod yn ddihangfa rhag presennol, o orfod delio â'r hyn y mae bywyd yn ei ddarparu, gall hyn achosi anghysur a symptomau sylweddol, niweidio iechyd meddwl y bod dynol, mae'n bwysig talu sylw sylw ar ei ddefnydd a pha effaith mae technoleg a'i esblygiad yn ei achosi yn y gymdeithas gyfoes.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Cyfeirnodau llyfryddol

DOS SANTOS, Luciene. Seicdreiddiad yn y bydcyfoes. cefn, v. 41, dim. 77, t. 65-73, 2019. VON DOELLINGER, Orlando. Deallusrwydd artiffisial a seicdreiddiad: y swyddogaethol a'r perthynol1, 2. Revista Portuguesa de Psicanálise, v. 39, na. 1, t. 57-61, 2019.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Bruno de Oliveira Martins. Seicolegydd clinigol, CRP preifat: 07/31615 a llwyfan ar-lein Zenklub, cydymaith therapiwtig (AT), myfyriwr seicdreiddiad yn y Sefydliad Seicdreiddiad Clinigol (IBPC), cyswllt WhatsApp: (054) 984066272, e-bost: [e-bost warchodedig] <1

Gweld hefyd: 20 ymadrodd Seicoleg, meddwl ac ymddygiad

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.