Gwybyddiaeth: ystyr a maes astudio

George Alvarez 03-10-2023
George Alvarez

Mae gwybyddiaeth yn derm cyffredinol sy'n ymwneud â gwybodaeth, y ffordd rydym yn amsugno'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod ein proses ddysgu, yn wyddonol neu'n empirig. Mewn geiriau eraill, y gallu sydd gennym i brosesu gwybodaeth yn unol â'r ysgogiadau a anfonir atom gan ein synhwyrau.

Hynny yw, wrth dderbyn gwybodaeth allanol rydym yn gallu cymathu a'u troi yn wybodaeth, yr hon yr ydym ni wedi hyny yn ei galw yn wybyddiaeth. Mae yna nifer o brosesau gwybyddol, sy'n cynnwys cof, technegau canolbwyntio, cof, rhesymu, dysgu, iaith, ymhlith eraill. Yn ogystal, mae gwybyddiaeth hefyd yn gysylltiedig â'n hemosiynau a'n hymddygiad, sef yr hyn sy'n gwahaniaethu bodau dynol oddi wrth fodau eraill.

Ystyr gwybyddiaeth

O darddiad y gair yn cognoscere , sy'n golygu gwybod, mae gwybyddiaeth yn cyfeirio at sut rydyn ni'n caffael gwybodaeth. Yn fyr, mae'n cyfeirio at swyddogaeth seicolegol, lle rydym yn cysylltu popeth sydd o'n cwmpas, ac yn ei drawsnewid yn feddyliau, barn, dychymyg, sylw .

Beth bynnag, gwybyddiaeth yw'r y ffordd y mae ein hymennydd yn canfod digwyddiadau ac yn eu trawsnewid yn wybodaeth.

Gweld hefyd: Cyfnod Phallic: oedran, nodweddion a gweithrediad

Mewn geiriau eraill, mewn ffordd syml, gwybyddiaeth yw'r modd y mae'r ymennydd yn dal symbyliadau allanol, trwy ein pum synnwyr. Hynny yw, mae gwybyddiaeth yn prosesu'r wybodaeth honsynhwyrau'r amgylchedd allanol, yn eu dehongli ac yn eu cadw.

Fodd bynnag, mae gwybyddiaeth yn mynd y tu hwnt i gaffael gwybodaeth, mae hefyd yn fodd i'n hymddygiad, ar gyfer sut y bydd ein perthnasoedd cymdeithasol yn digwydd. Hynny yw, gwybyddiaeth yw'r broses a ddefnyddir i fodau dynol, o ystyried eu profiadau, yn dechrau byw yn eu hamgylchedd gyda'u cyfoedion.

Beth yw gwybyddiaeth?

Fel y soniwyd eisoes, gwybyddiaeth yw'r gallu dynol i brosesu gwybodaeth a'i thrawsnewid yn wybodaeth . Yn y broses hon, mae gan fodau dynol y sylfaen ar gyfer datblygu eu galluoedd, megis canfyddiad, dychymyg, barn gwerth, sylw, rhesymu a chof. Felly, gwybyddiaeth yw un o gysyniadau elfennol theori gwybodaeth.

Felly, mae datblygiad gwybyddol yn cael effaith uniongyrchol ar ymddygiad dynol, yn ogystal ag ar emosiynau a gwneud penderfyniadau, mae’n sy'n diffinio ein ffordd o fod. Yn y cyfamser, o safbwynt seicolegol, mae gwybyddiaeth yn dod yn hanfodol i'n hiechyd meddwl, gan roi ansawdd bywyd i ni a'r gallu i gael perthnasoedd.

Gweld hefyd: Tawelwch meddwl: diffiniad a sut i'w gyflawni?

Yn golygu proses wybyddol

Yn mae proses wybyddol fer yn cyfeirio at y set o ddigwyddiadau sy'n angenrheidiol ar gyfer ffurfio, trwy weithgaredd meddyliol, gynnwys gwybodaeth. Mae'r broses hon yn datblygu o blentyndod cynnar i heneiddio.

Mae swyddogaethau gwybyddol yn chwarae rhanhanfodol ar gyfer y broses wybyddol, i'r meddwl greu gwybodaeth a dehongliadau. Ymhlith y prif swyddogaethau gwybyddol mae:

 • canfyddiad;
 • sylw;
 • cof;
 • meddwl;
 • iaith;
 • dysgu.

Er y gall y swyddogaethau hyn ymddangos yn sylfaenol i'r cyflwr dynol, byddwch yn gwybod eu bod yn datblygu ac yn cael eu dehongli'n wahanol ar gyfer pob person. Bydd pob proses wybyddol yn dod â phrofiadau unigryw i'r person, yn ôl ei brofiadau a'i ganfyddiadau. Hynny yw, mae ysgogiadau'n cael eu dehongli'n wahanol ar gyfer pob person, nid oes safon ar gyfer canfyddiadau unigol.

Deall y broses wybyddol fel set o weithdrefnau sy'n arwain at wybodaeth a phenderfyniadau, mae gan bob swyddogaeth wybyddol rôl gynrychioliadol. Felly, isod byddwn yn disgrifio'r prif swyddogaethau gwybyddol sydd, gyda'i gilydd, yn integreiddio gwybodaeth a dehongliadau newydd am yr amgylchedd yr ydym yn byw ynddo.

Canfyddiad mewn y broses wybyddol :

Canfyddiad yw ein gallu i ddeall y byd yn ôl yr ysgogiadau a roddir i ni gan ein prif synhwyrau:

 • gweledigaeth;
 • arogl;
 • blas;
 • clywed;
 • cyffwrdd.

Yn yr ystyr hwn, mae canfyddiad yn chwarae rhan yn y broses wybyddol i ganiatáu i rywun ddeall y amgylchedd y mae un yn byw trwy ddehongliad yr ysgogiadau, a dderbyniwydmewn sawl ffordd, trwy ein synhwyrau.

Sylw a gwybyddiaeth:

Yn y swyddogaeth wybyddol hon, mae canolbwyntio ar ysgogiad yn digwydd i'w brosesu'n ddyfnach wedyn. Dyma'r swyddogaeth wybyddol a ddefnyddir fwyaf mewn gweithgareddau dyddiol. Hefyd, ystyrir bod sylw yn gyfrifol am reoli prosesau gwybyddol eraill . Er enghraifft, mae angen rhoi sylw i ganolbwyntio ar sefyllfaoedd nad yw ein synhwyrau craff yn eu cyrraedd.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mewn geiriau eraill, trwy sylw rydym yn canolbwyntio ar ysgogiad penodol mewn ffordd ddyfnach, gan brosesu gwybodaeth mewn ffordd ganolog ar gyfer gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd.

Darllenwch Hefyd: Mae yna llawer ohonom! Yr is-adran id, ego a superego

Cof:

Cof yw'r swyddogaeth wybyddol y gallwn ei defnyddio i amgodio, cofnodi ac adalw gwybodaeth o brofiadau'r gorffennol, sy'n broses ddysgu, y maent yn ein helpu i'w chreu. ein personoliaeth ein hunain.

Mae sawl math o gof, megis, er enghraifft, cof tymor byr, sy'n cyfeirio at y gallu i storio gwybodaeth o'r gorffennol am gyfnod byr, er enghraifft, cofio rhif tan yr eiliad y byddwch yn ei ysgrifennu.

Tra, mewn math arall o gof, er enghraifft, yyn y tymor hir, cedwir atgofion am gyfnod hir. Gan fod y math hwn o gof wedi'i rannu'n gof datganiadol, a geir trwy addysg a phrofiadau personol ; a chof gweithdrefnol, sy'n cyfeirio at ddysgu trwy weithgareddau arferol, megis, er enghraifft, gyrru cerbyd.

Meddwl yn y broses wybyddol:

Trwy feddwl y mae modd integreiddio gwybodaeth a dderbyniwyd, eu cysylltu â'r digwyddiadau a gwybodaeth a gafwyd. Felly, mae meddwl yn defnyddio rhesymu i ddatrys problemau, sy'n gwneud y swyddogaeth wybyddol hon yn sylfaenol i'r broses wybyddol.

Iaith:

Fel y'i deallir, trwy iaith yr ydym yn mynegi ein teimladau a'n meddyliau . Hynny yw, lleferydd yw'r offeryn a ddefnyddir i gyfathrebu, gan drosglwyddo gwybodaeth amdanom ni a'n hamgylchedd. Hefyd, mae gan iaith a meddwl ddatblygiad ar y cyd, oherwydd eu dylanwadau cilyddol.

Dysgu yn y broses wybyddol:

Dysgu yw'r swyddogaeth wybyddol lle mae gwybodaeth newydd a gafwyd yn cael ei hymgorffori mewn gwybodaeth flaenorol. Yn ystod y dysgu, cynhwysir gwahanol elfennau, o'r sylfaenol i'r mwyaf cymhleth. Megis, er enghraifft, dysgu cerdded, brwsio gwallt a hyd yn oed gwneud gweithgareddau cymdeithasoli a gwneud penderfyniadau.

Yn yr ystyr hwn, yn y brosesgwybyddol, dysgu sy'n gyfrifol am storio'r wybodaeth, gan arwain, felly, yn y wybodaeth a gaffaelwyd. Felly, po fwyaf yw'r wybodaeth, hynny yw, y mwyaf yw'r symbyliadau a'r gweithgareddau a ddatblygir, y gorau fydd eich dysgu.

Mae hyn yn golygu, yn ogystal â'r ysgogiadau sy'n naturiol i ni, y gellir ysgogi dysgu ac wedi datblygu. Er enghraifft, trwy ymarferion datrys, ymarfer gweithgareddau, datrys problemau, ac ati.

Gwybyddiaeth ddynol mewn seicoleg

Er bod llawer o feysydd wedi astudio perthynas gwybyddiaeth o fewn cwmpas ymddygiad dynol, seicoleg oedd hi , a elwir wedyn yn seicoleg wybyddol, a sefydlodd y cysylltiad rhwng gwybyddiaeth ac ymddygiad.

Yn yr ystyr hwn, mae seicoleg yn esbonio bod ymddygiad dynol yn digwydd oherwydd y cyfuniad o nodweddion unigol, sy'n deillio o gyfres o adweithiau sydd ganddi, o'r blaen yr ysgogiadau a brofir yn ei amgylchedd.

Felly, nid yw seicoleg wybyddol yn ddim mwy nag astudiaeth wyddonol o ymddygiad dynol, er mwyn deall sut mae prosesau'n cael eu ffurfio yn feddyliol. Sydd, felly, yn sail i ddatblygiad deallusol ac ymddygiad pobl. Oddi yno, daeth therapi gwybyddol-ymddygiadol i'r amlwg, sy'n anelu at weithio gydag afluniadau mewn gwybyddiaeth ddynol.Seicdreiddiad .

Felly, mae gwybyddiaeth yn cael ei ffurfio gan set o swyddogaethau sy'n ffurfio'r broses wybyddol, sy'n trefnu'r wybodaeth a dderbynnir gan yr ymennydd ac yn ei thrawsnewid yn ymddygiadau ac emosiynau.

Fodd bynnag, os ydych wedi dod mor bell â hyn, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn astudio’r meddwl ac ymddygiad dynol. Felly, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol. Ymhlith manteision y cwrs mae: (a) Gwella Hunanwybodaeth: Mae'r profiad o seicdreiddiad yn gallu rhoi gweledigaethau amdanynt eu hunain i'r myfyriwr a'r claf/cleient y byddai bron yn amhosibl eu cael ar eu pen eu hunain; (b) Gwella perthnasoedd rhyngbersonol: Gall deall sut mae’r meddwl yn gweithio ddarparu gwell perthnasoedd ag aelodau o’r teulu ac aelodau o’r gwaith. Mae'r cwrs yn declyn sy'n helpu'r myfyriwr i ddeall meddyliau, teimladau, emosiynau, poenau, dyheadau a chymhellion pobl eraill.

Yn olaf, os oeddech yn hoffi'r cynnwys hwn, hoffwch ef a rhannwch ef ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon ar gyfer ein darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.