Anthropoleg Ddiwylliannol: beth yw diwylliant ar gyfer anthropoleg?

George Alvarez 11-09-2023
George Alvarez

Ar y dechrau, mae gan bob un ohonom olwg cyffredinol ar ystyr diwylliant i ddynoliaeth. Mae ysgolheigion yn honni nad oes gan ddiwylliant ystyr cyffredinol a gall pob person ei ddehongli'n wahanol. Ar sail yr egwyddor hon, heddiw byddwn yn deall ystyr anthropoleg ddiwylliannol yn well.

Beth yw diwylliant ar gyfer anthropoleg?

Yn ôl ysgolheigion, nod anthropoleg ddiwylliannol yw deall agwedd ddiwylliannol y ddynoliaeth . Hynny yw, sut mae pobl yn datblygu mecanweithiau cymdeithasol i ryngweithio â'i gilydd a'r amgylchedd lle maen nhw. Ymhellach, mae ysgolheigion yn honni bod cyfathrebu, ymddygiad ac adwaith diwylliannol pobl hefyd yn cael eu hastudio yn y ddisgyblaeth hon.

Gyda'r maes astudio hwn, mae pobl yn deall yn well y safbwyntiau niferus ynghylch bodolaeth ddynol. Er bod y ddisgyblaeth hon yn gymhleth, mae ysgolheigion yn esbonio sut mae'n canolbwyntio ar ddatblygiad dyn heb ymlyniad wrth ddamcaniaeth. Felly, gallwn i gyd ddeall yn ymarferol y newid mewn iaith, systemau a diwylliant yr ydym yn mynd drwyddo.

Edward Taylor oedd un o'r anthropolegwyr cyntaf a ymroddodd i astudio'r ddisgyblaeth hon. Iddo ef, mae diwylliant yn gymhleth o wybodaeth, celf, credoau, arferion, cyfreithiau a galluoedd y mae dyn yn eu caffael mewn cymdeithas. Fel hwythau, mae ysgolheigion eraill yn nodi nad rhywbeth etifeddol yw diwylliant.

Perthynas rhwnganthropoleg a seicdreiddiad

Mae anthropoleg yn faes eang iawn gyda safleoedd amrywiol. Er hynny, fel symleiddio, gallwn feddwl:

 • Mae'r ID fel arfer yn gysylltiedig ag awydd, pleser ac ymosodedd gwrthrychau'r grŵp.
 • Rheolau cymdeithasol a moesol fyddai'r SUPEREGO , megis credoau, cyfreithiau (ysgrifenedig neu ddealledig), dillad, ysgol, grym gormes, gwleidyddiaeth, lle merched, etc.
 • Y EGO fyddai sut mae’r gymdeithas hon yn symbol o’r “I” ac yn cynrychioli realiti, yn ogystal â’r ffordd sy’n cyfryngu rhwng id ac uwch-ego.

Y llyfr a ystyrir fwyaf anthropolegol Sigmund Freud (ac yn aml y beirniad mwyaf gan anthropolegwyr) yw “ Totem a Taboo “, sy’n mynd i’r cyfeiriad hwn o’r hyn a eglurwyd uchod. Y broblem i anthropolegwyr yw bod y “gymdeithas gyntefig” (neu “gyntefig”) a awgrymir gan Freud yn y gwaith hwn yn cael ei weld yn ffuglen, er bod ganddi ei heffeithiolrwydd o ran strwythuro cymdeithas.

Awduron megis Mae Michel Foucault (sy'n trafod themâu pŵer a microbŵer) hefyd yn berthnasol, yn enwedig ar gyfer cynnig y gwrthdaro hwn rhwng id ac uwch-ego.

Nodweddion diwylliant

Mae llawer o ysgolheigion yn cadarnhau hynny y Mae ystyr diwylliant mewn anthropoleg ddiwylliannol yn eithaf cymhleth. I gyd oherwydd bod pob person yn datblygu canfyddiad unigryw o ystyrdiwylliant yn ôl eu profiadau personol . Fodd bynnag, mae anthropolegwyr yn nodi bod gan ddiwylliant rinweddau sy'n glasurol. Felly, mae diwylliant yn:

 1. rhywbeth a ddysgwyd, nad yw’n cael ei drosglwyddo gan eneteg neu’n cael ei eni gyda phob person.
 2. symbolaidd, gan ei fod yn cynrychioli symbolau sy’n dibynnu ar gyd-destun cymdeithas i cael synnwyr.
 3. integredig, gan fod llawer o'i agweddau yn gydgysylltiedig. Er enghraifft, iaith, economeg a chrefydd nad ydynt yn annibynnol ar ei gilydd, ond sy'n cysylltu fel ffenomenau diwylliannol.
 4. Deinamig, yn cyfathrebu trwy symbolau ac yn derbyn dylanwad natur, pobl a diwylliant ei hun.
 5. a rennir, gan fod pobl yn canfod ac yn ymateb i'r byd mewn ffordd debyg.

Goblygiadau

Mae'n bosibl nodi bod anthropolegwyr diwylliannol yn gweithio'n gyson i gynrychioli'r meddwl trwy ddelweddau a geiriau. Hynny yw, mae ysgolheigion yn ceisio deall rôl symbolau yn y berthynas rhwng pobl. Felly, mae'n bwysig iddynt ganolbwyntio ar sut mae symbolau'n dylanwadu ar ryngweithio dynol.

Gweld hefyd: Iaith y Corff: beth ydyw, sut mae'n gweithio, pa enghreifftiau

O'r fan hon mae ysgolheigion yn honni bod anthropoleg ddiwylliannol yn symud tuag at ymchwil wyddonol. Un ffordd i ni ddeall yn well yw astudio damcaniaethau delwedd Charles Sanders Pierce a Ferdinand Saussure am iaith. O ganlyniad, rydym yn sylweddoli sut mae'r cyfarfyddiad hwn yn arwain atanthropoleg weledol a llafar.

Gallwn weld bod y cyfarfod hwn o ddamcaniaethau yn helpu i ddangos sut mae ein dylanwad yn y byd yn gymhleth. Wrth i ni geisio dod i adnabod ein hunain mae mwy o gwestiynau yn codi i’w hateb .

Ni yw byd natur

I arbenigwyr yn y maes, gall anthropoleg ddiwylliannol ddatrys y gwrthdaro rhwng byd natur a diwylliant. Mae llawer o bobl yn credu bod yna wrthwynebiad naturiol rhwng diwylliant a natur, yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu a beth ydyn ni.

Darllenwch hefyd: Meneghetti: seicoleg lleidr gonest

Yn ôl y ddisgyblaeth hon, mae dyn yn fod sy'n bodoli yn ffurf Naturiol. Felly, rydym i gyd yn wir natur, wedi'n cyfiawnhau gan yr union weithred bresennol .

Fodd bynnag, mae llawer o anthropolegwyr yn honni bod diwylliant yn ddarn pwysig iawn o'r natur ddynol. Felly, mae gan bob person y potensial i adeiladu profiad, gan eu trawsnewid yn godau symbolaidd a lledaenu canlyniadau haniaethol .

Diwylliannau datblygu

Ers i ddyn ddysgu byw mewn grwpiau a chymdeithasau mae'n datblygu diwylliannau gwahanol. Mae anthropolegwyr yn honni bod gan y diwylliannau hyn wahanol segmentau ac mae anthropoleg yn archwilio meysydd eraill wrth fynd i'r afael â'r cwestiynau hyn. Er enghraifft:

1.Gwyddorau Dynol

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Ardal oastudiaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn ei gyfanrwydd, heb ddiystyru pob rhan o’i adeiladwaith. Hynny yw, Mae gwyddonwyr y dyniaethau yn dilyn ein credoau, athroniaeth bywyd, iaith, meddwl, moeseg, hanes ac agweddau eraill .

2. Gwyddorau cymdeithasol

Gyda'r gwyddorau cymdeithasol mae'n bosibl astudio pobl fel cyfranogwyr mewn strata cymdeithasol trefniadol. Nid yn unig fel unigolion, ond fel rhannau perthnasol o gynllun rhyngweithio cymdeithasol cymhleth.

Mapio hanesyddol

Drwy anthropoleg ddiwylliannol gall pobl ddeall yn well sut mae dynoliaeth yn datblygu. Gyda chymorth y ddisgyblaeth hon, mae ysgolheigion yn ymchwilio i sut mae grwpiau dynol yn esblygu o amgylch y blaned . Mae'n broses anrhagweladwy, gan nad ydym bellach pwy oeddem ddoe ac nid ydym eto yfory.

Ymhellach, gallwn oll ddeall cyd-destun genedigaeth crefyddau. A hefyd sut mae pobl yn rhyngweithio â mecanwaith ffurfioldeb cymdeithasol, rhyngweithio teuluol a chynnydd mewn technegau cyfathrebu.

Rhwydwaith o ystyron

Parhaodd ysgolheigion fel Bronislaw Malinwski a Franz Boas â'u hastudiaethau i ddiffinio beth yw diwylliant ar gyfer anthropoleg. Yn ôl y rhain, mae diwylliant yn arsylwi pob amlygiad o arferion cymdeithasol grŵp . Yn ogystal, mae hefyd yn ystyried adweithiau pobl sy'n cael eu heffeithio gan arferion ygymuned y mae ynddi.

I Clyde Kluckhohn, damcaniaethwr cymdeithasol ac anthropolegydd, mae rhestr o 11 dehongliad o beth yw diwylliant:

 1. Cyffredinoli ymddygiadol pobl.
 2. Y ffordd y mae pobl yn meddwl, yn credu ac yn teimlo.
 3. Y etifeddiaeth gymdeithasol y mae person yn ei chael gan y gymuned.
 4. Ffordd o fyw grŵp.
 5. Addasiad technegau i bobl addasu i amgylchedd cymdeithasol.
 6. Theori neu syniad am sut mae pobl yn ymddwyn mewn cymuned.
 7. Unrhyw ymddygiad a ddysgir.
 8. Grwp o ganllawiau trefniadol i ddatrys problemau cyson.
 9. Gofod dysgu sy'n cael ei rannu.
 10. Sbarduno i adeiladu stori.
 11. Arf ar gyfer safoni ymddygiad poblogaeth.

Syniadau terfynol ar anthropoleg ddiwylliannol

Gyda chymorth anthropoleg ddiwylliannol rydym yn deall yn well beth mae diwylliant yn ei olygu i ddynoliaeth . Hyd yn oed os nad oes gan anthropolegwyr diwylliannol gonsensws, mae modd datgan bod diwylliant yn rhywbeth a ddysgwyd. Felly, nid yw pobl yn dysgu ei ystyr yn gyfartal nac yn cael eu geni ag ef yn eu gwaed.

Yn ogystal, mae'n bwysig inni wybod nad yw diwylliant yn homogenaidd, yn oesol ac nad yw'n imiwn i feirniadaeth. Dylem feddwl faint o'r arferion rydyn ni'n eu dysgu sy'n gallu niweidio llawer o bobl.pobl. Felly, mae'n bwysig ein bod yn aml yn cwestiynu a ydym yn symud ymlaen neu'n atchweliad fel pobl a chymdeithas.

Ar ôl i chi ddeall anthropoleg ddiwylliannol yn well, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein. Trwy’r cwrs, gallwch ddatblygu eich hunan-wybodaeth er mwyn archwilio eich potensial mewnol. Sicrhewch eich lle ar ein cwrs nawr a darganfyddwch sut i drawsnewid eich hun a chael mynediad i bosibiliadau newydd yn eich bywyd!

Gweld hefyd: Pill yn y Matrics: ystyr y bilsen glas a choch

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.