Beth yw diffyg affeithiol? prawf i wybod

George Alvarez 24-10-2023
George Alvarez

Er ei fod yn naturiol, gall anghenus ddod yn elfen anghyfforddus yn y berthynas os nad yw wedi'i ddosio'n dda. Mae llawer o gyplau yn wynebu problemau gyda hyn oherwydd nad ydynt yn deall terfynau'r awydd hwn yn llawn. Felly, deall yn well beth mae diffyg yn ei olygu a phrawf syml i ddarganfod a oes gennych chi ai peidio.

Beth yw diffyg hoffter?

Dangosir amddifadedd affeithiol fel cyflwr difrifol iawn o ddibyniaeth emosiynol ar bobl . Mae hyn yn weladwy iawn pan fydd angen i unigolyn fod gyda rhywun i deimlo'n hapus ac yn annwyl. Yn y bôn, mae fel pe na bai ganddo'r ymreolaeth a'r ewyllys i fod yn hapus ag ef ei hun.

Un o'r problemau mwyaf yw bod y math hwn o berson yn dod yn dwll du emosiynol ym mywydau eraill. Nid oes unrhyw un yn gallu rhoi'r hyn y mae'n chwilio amdano ac mae baich y cyswllt hwn yn mynd yn rhy uchel. Nid yn unig hynny, ond mae problemau personol yr unigolyn hwnnw hefyd yn dod i'r amlwg.

Darganfu data a gasglwyd gan Ibope yn y blynyddoedd diwethaf fod poblogaeth Brasil yn dioddef i ryw raddau o ddiffyg. Yn ôl iddyn nhw, mae bron i 29% o Brasil yn dweud nad ydyn nhw wedi derbyn hoffter yn eu bywydau. Yn y cyfamser, mae 21% arall yn dweud nad ydyn nhw erioed wedi mynegi hoffter tuag at unrhyw un.

Pam rydyn ni mor anghenus?

Mae’r ffordd rydyn ni’n derbyn hoffter yn ystod plentyndod yn cael effaith uniongyrchol ar ein ffordd o roi a derbyncaredigrwydd. Yn gyffredinol, mae oedolion ag amddifadedd emosiynol yn ganlyniad i blant na chafodd hoffter digonol yn ystod plentyndod. Nid yn unig hynny, ond cawsant hefyd eu gadael neu eu gwrthod mewn rhyw ffordd .

Gall trawma ddigwydd oherwydd sefyllfa wirioneddol neu un a ddyluniwyd gan y plentyn fel ffordd o ddeall y foment. Mae gor-ymgeisio hefyd yn cyfrannu at hyn, gan fod gormod o ofal ac anwyldeb yn niweidiol. Mae hyn oherwydd y gall dibyniaeth ormodol ar rieni fwydo'r syniad nad yw'r plentyn yn hunangynhaliol.

O ganlyniad, mae pobl yn dechrau cyflyru ac yn cysylltu eu hapusrwydd â phresenoldeb eraill. Un o’r problemau mwyaf gyda hyn yw bod y diffyg ymarfer wrth roi cariad yn ei gwneud hi’n amhosib iddi fod yn serchog yn y dyfodol. Cyn iddi gau ei hun yn emosiynol, mae angen iddi ofalu'n iawn am ei phoen a deall y ddibyniaeth hon ar berthnasoedd.

Symptomau diffyg

Er nad yw'n glefyd, fel petai , diffyg affeithiol mae'n gadael rhai marciau gweladwy iawn ar bobl sy'n ei gael . Mewn ffordd fwy di-chwaeth o ddweud hyd yn oed, mae'n bosibl arogli'r atodiad gormodol hwn. Rhai o'r symptomau mwyaf cyffredin yw:

Dibynnu'n ormodol ar eraill i fod yn hapus

Mae fel pe na bai eich bodolaeth a'ch hapusrwydd yn gallu bodoli heb berson arall. Mae eich cariad yn niweidiol ac yn barasitig felly gallwch deimlo'n hapus, gan ddal rhywun arall yn wystl.Os nad oes ganddo unrhyw un, y funud y daw o hyd iddo, bydd yn mygu'r person newydd hwn ym mha bynnag ffordd y mae ei angen.

Heb gyflwyno meini prawf yn ymwneud â'r berthynas

Yn anffodus, mae'r person anghenus yn gwneud hynny. peidio â gwneud gofynion pan fydd yn ceisio uniaethu â pherson arall. Iddo ef, mae unrhyw beth yn iawn oherwydd mae hynny'n llawer gwell na bod ar eich pen eich hun. Yn y modd hwn, mae pobl anghenus yn mynd i mewn i berthnasoedd niweidiol sy'n doomed i fethiant o'r dechrau.

Derbyn unrhyw gyflyru i aros gyda'i gilydd

Mae'r person anghenus yn y pen draw yn dod yn amodol ymostyngol a llwgrwobrwyo i unrhyw beth. Gall y math hwn o ymateb fod yn beryglus iawn yn dibynnu ar y math o berson y mae'n byw gydag ef a'i gyflwr emosiynol. Mae hynny oherwydd bod llawer o bobl yn ildio i geisiadau eithriadol, megis cymorth ariannol, ffafrau personol a hyd yn oed amlygiad a risg bywyd .

Does dim byd yn para'n hir, ond mae dioddefaint yn

Mae angen gwneud yn glir y pŵer dinistriol y mae diffyg hoffter yn ei ysgogi o fewn cysylltiadau dynol. Hyd yn oed os yw'r darn hwn yn ymddangos yn rhy angheuol, bydd y rhai sy'n ymwneud â'r cyswllt hwn yn mynd yn sâl yn fewnol yn y pen draw. Dros amser, mae'r ddau yn datblygu creithiau sy'n brifo bob tro maen nhw'n dechrau perthynas newydd.

Darllenwch Hefyd: Symptomau Anhwylder Iselder Mawr

I'r anghenus, mae'n anodd aros mewn perthynas hir iawn. Ni all partneriaid ymdopi â'r pwysauyn parhau ac yn y diwedd mae'n cael ei weld fel gormod o faich i'w gario. Yn fyr, mae'n amhosib cynnal yr un cryfder ac ewyllys i wneud y llall yn hapus ag y mae'n gobeithio.

Oherwydd hyn, mae'n gyffredin gweld y person anghenus yn neidio ar ei ben i unrhyw siawns o gael perthynas. Mae rhai pobl fwy sensitif yn deall y cyflwr hwn ac yn osgoi treiddio'n ddyfnach nag y dylent.

Gweld hefyd: Egwyddor Pleser a Realiti Freud

Dioddefwr

Mae gormod o alw am gyfnod cyson iawn ym mherthynas yr anghenus. Ni ofynnir am gariad a sylw, ond mae galw cyson am hyn. Nid yw'n anghyffredin i'r anghenus bwyntio at y llall a dweud ei fod yn teimlo nad yw'n cael ei garu .

Nid cariadon yw unig dargedau'r deisyfiadau sentimental poenus hyn. Mae teulu a ffrindiau hefyd yn mynd trwy sefyllfa debyg, gan gael eu beio am unrhyw anhwylder yr anghenus.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mae'r un peth yn gwneud defnydd o'ch diffyg hoffter i chwarae'r dioddefwr a denu sylw eraill. Os yw'n gyfochrog, meddyliwch am blentyn sydd wedi'i ddifetha sy'n beio eraill am ei weithredoedd. Nid yw hi byth yn gyfrifol am yr hyn y mae'n ei wneud, gan ei bod yn ddioddefwr tragwyddol.

Sut i ddelio â diffyg hoffter?

Efallai nad yw’n hawdd cael gwared ar amddifadedd emosiynol, ond mae’n nod y gellir ei gyflawni gydag ymdrech. Rhaid gwneud popeth mewn dilyniant er mwyn i chi ddod i arfer â'r newyddrealiti. Yn gyntaf:

Carwch eich hun yn gyntaf

Gofynnwch i chi'ch hun: a allaf garu fy hun fel yr wyf, gyda'm diffygion a'm rhinweddau? Yr eiliad y byddwch chi'n dechrau hoffi'ch hun, yn deall eich cyfyngiadau ac yn gwerthfawrogi'ch rhinweddau, byddwch chi'n barod i wneud hyn i rywun arall. Cyn unrhyw berthynas, dysgwch i fwydo eich hunan-barch a byddwch yn hapus gyda chi'ch hun cyn chwilio am rywun arall .

Mwynhewch eich cwmni a dysgwch i fod ar eich pen eich hun

“Rwy'n ceisio rhedeg i ffwrdd oddi wrthyf fy hun, ond lle roeddwn i'n mynd, roeddwn i” yn ymadrodd cyffredin mewn capsiynau delwedd. Er ei fod yn ymddangos yn wirion, mae angen i chi ddeall bod angen eiliad arnoch chi'ch hun i ddeall eich hun.

 • yn ymwneud â chi'ch hun,
 • mwynhewch eich cwmni,
 • llenwch eich gwagle gyda'ch hanfod eich hun,
 • a pheidiwch ag edrych am unrhyw un arall ar gyfer y rôl honno.

Dod o hyd i'ch hun a'i adnabod

Osgoi cysylltu â rhywun felly gallwch ddangos eich gwerth: gwnewch hynny drosoch eich hun yn unig. Yn lle aros i rywun eich hedmygu, rhowch anrhegion i chi'ch hun, meddyliwch am eich cyflawniadau a chanmolwch eich hun. Yn lle rhoi popeth i rywun arall, cyfeiriwch y cryfder hwnnw tuag atoch chi'ch hun gydag ystumiau fel:

 • canmoliaeth,
 • sylw,
 • a gofal.

Prawf

Gallwch gymryd prawf syml i wirio a oes gennych angen affeithiol ai peidio gyda symlcwestiynau:

 1. Os yw eich partner yn penderfynu mynd allan gyda ffrindiau a'ch bod yn cael eich gadael ar eich pen eich hun, beth ydych chi'n ei wneud?
 2. Pan mae'n canmol rhywun enwog mewn ffordd mae'n ddim yn ei wneud â chi , beth ydych chi'n teimlo amdano?
 3. Os yw'r person rydych chi'n ei garu yn dal i gadw mewn cysylltiad â hen gariad, sut ydych chi'n teimlo am hynny?
 4. Pa osgo mae ydych chi'n ymladd?
 5. Pa mor aml ydych chi'n dod i gysylltiad â'ch partner yn ystod y dydd?
 6. Beth ydych chi'n ei ofni yn eich bywyd?
 7. Beth ydych chi'n ei wneud os oes gan eich partner arferiad hynod annifyr?<14
 8. Nid yw ffrind i chi at ddant eich partner. Sut ydych chi'n mynd i ddelio â'r sefyllfa?
 9. Mae gan y person rydych chi'n ei garu berthynas agos iawn â'r person arall. Beth ydych chi'n ei feddwl amdano?

Meddyliau terfynol am amddifadedd emosiynol

Mae amddifadedd affeithiol yn dangos ei hun fel clwyf emosiynol mawr yn gwaedu dros amser . Fel ffordd o lenwi'r gwacter y mae'n ei gario, mae'r unigolyn yn cymryd yr holl angen emosiynol sydd ynddo ar eraill. Mae'n ymddangos nad oes neb byth yn paratoi ar gyfer yr eirlithriadau sy'n ymddangos ar y gorwel.

Gweld hefyd: Beth yw logotherapi? Diffiniad a chymwysiadau

Yn lle gwisgo'ch hun allan a rhoi pwysau ar eraill, buddsoddwch yr amser hwnnw ynoch chi'ch hun ac i wella'ch hun. Dros amser, byddwch chi'n teimlo'n gadarnhaol y gallwch chi fyw'n dda ar eich pen eich hun a heb ddibyniaeth. Ond, os ydych chi eisiau ychwanegu rhywun ar eich llwybr, gwnewch hynny pan fyddwch chi'n teimlo'n barod i wneud hynny.

I wneud yn dda ar y daith hon, tanysgrifiwch iein cwrs Seicdreiddiad 100% EAD fel atgyfnerthiad. Ei gynnig yw y gallwch chi ddeall eich anghenion ac arwain eich twf personol yn iawn trwy hunan-wybodaeth. Nawr, bydd y diffyg hoffter yn cael ei gofio fel cyfnod annymunol sydd eisoes wedi colli ei gryfder .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.