Cof: beth ydyw, sut mae'n gweithio?

George Alvarez 02-10-2023
George Alvarez

Mae'r cof yn rhywbeth naturiol sydd gan bawb, gan ei fod yn un o swyddogaethau arferol ein hymennydd. Felly, i ddeall mwy am sut mae'n gweithio, parhewch â'n post. Ar y diwedd, mae gennym wahoddiad i chi.

Beth yw cof?

Mae cof yn broses y mae'r ymennydd dynol yn ei defnyddio i storio ac yna adalw gwybodaeth. Mae'n rhan o wybyddiaeth ddynol, gan ei fod yn galluogi pobl i gofio digwyddiad a ddigwyddodd yn y gorffennol . Mae hyn yn gymorth i ddeall ymddygiadau yn y presennol.

Yn ogystal, mae'r cof yn rhoi fframwaith i bobl y gall unigolion ddeall y dyfodol ohono. Felly, mae'n chwarae rhan sylfaenol yn y broses addysgu a dysgu.

Sut mae'r cof yn gweithio?

Er mwyn deall sut mae cof yn gweithio , mae angen gwybod bod tair proses sylfaenol sy'n helpu i gadw atgofion. Felly, gadewch i ni wirio pob un ohonynt yn y pynciau nesaf:

Amgodio

Y broses gyntaf yw amgodio, sy'n cyfeirio at y broses o ddal data. Hynny yw, ar hyn o bryd mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu a'i newid i gael ei storio yn y ffordd orau.

Storio

Ar y cam hwn, mae storio yn gysylltiedig â sut ac am ba mor hir y bydd y wybodaeth hon a amgodiwyd yn flaenorol yn aros yn y cof. Gyda llaw, yn y broses honcyflwynir bodolaeth dau fath o gof:

 • tymor byr;

  >
 • tymor hir.

Yn gyntaf, mae'r wybodaeth yn cael ei storio mewn cof tymor byr ac yna, os oes angen, gellir storio'r data hwn mewn cof tymor hir.

Adfer

Yn olaf, adalw yw'r broses lle mae pobl yn cael mynediad at wybodaeth sydd wedi'i storio . Oherwydd bod dau fath o gof, mae gwybodaeth o bob un yn cael ei adalw mewn ffordd wahanol.

Mae'r wybodaeth sydd yn y cof tymor byr yn cael ei hadalw yn y drefn y mae'n cael ei storio. Mae'r rhai sy'n aros yn y tymor hir yn cael eu hadbrynu trwy gysylltiad. Er enghraifft, rydych chi eisiau cofio lle rydych chi wedi parcio'ch car, o'r blaen, byddwch chi'n cofio pa fynedfa y gwnaethoch chi fynd i mewn i'r lle hwnnw.

Mathau o atgofion

Mae'r cof yn dal i fod yn ddirgelwch, oherwydd eu nodweddion unigryw. mathau sy'n gweithio yn rhanbarthau'r ymennydd. Hefyd, mae gan bob un fecanwaith gwahanol. Fodd bynnag, mae rhai ysgolheigion yn dosbarthu bod saith math . Gadewch i ni wirio pob un ohonynt yn y pynciau canlynol:

1. Tymor byr

Yn gyffredinol, dim ond 20 i 30 eiliad y mae'r wybodaeth yn para. Mae'n storio'r data dros dro ac yna'n ei daflu. Neu os felly, trosglwyddwch nhw i gof hirdymor. Yn olaf, rhennir y math hwn yn ddau atgof: ar unwaith agwaith.

2. Hirdymor

Mae atgofion tymor hir yn fwy cymhleth na rhai tymor byr. Wedi'r cyfan, gall unrhyw ddigwyddiad sy'n digwydd fwy nag ychydig funudau yn ôl gael ei storio yn y math hwn o gof.

Mewn gwirionedd, yn dibynnu ar ba mor aml rydym am gofio darn penodol o wybodaeth, cryfder y cof hwn yn amrywio.

3. Penodol

Gelwir y math hwn o gof hefyd yn gof datganiadol. Mae'n fath o gof hirdymor y mae rhywun yn ei gofio ar ôl meddwl yn ymwybodol amdano . Fel enw ci plentyndod neu rifau adnabod.

4. episodig

Mae atgofion episodig yn gysylltiedig â bywyd personol ac eiliadau cyffrous. Er enghraifft, pen-blwydd anwylyd neu briodas arbennig, yn ogystal â'r hyn a gawsoch i ginio y noson gynt.

Yn y pen draw, bydd ein gallu i gadw'r atgofion episodig hyn yn dibynnu ar ba mor emosiynol ac arbennig oedd y profiadau hyn neu'r digwyddiadau hyn.

Gweld hefyd: Beth Yw Diffyg Empathi a Sut i Beidio â Gadael iddo Niweidio Eich Perthnasoedd

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

5 .Semanteg

Cof semantig sy'n dal ein gwybodaeth gyffredinol am y byd. Dyma wybodaeth y mae bron pawb yn gwybod, fel yr awyr yn las, fod pysgod yn byw mewn dŵr neu fod gan jiráffs gyddfau hir.

Darllen Hefyd: Cudd-wybodaethEmosiynol, Addysg ac Effeithiolrwydd

Yn wahanol i gof episodig, mae gennym y gallu i gynnal cryfder a chywirdeb cof semantig am gyfnod hirach . Fodd bynnag, wrth i ni heneiddio, mae'r gallu hwn yn lleihau'n araf.

6. Ymhlyg

Mae'r math hwn o gof eisoes yn cynnwys atgofion nad oes angen i ni eu cofio'n ymwybodol. Er enghraifft, siarad yr iaith frodorol neu yrru car/beic modur. Yn gymaint â bod meddwl ymwybodol yn ystod y gwersi hyn, ar ryw adeg daw'r profiad hwn yn awtomatig.

7. Trefniadol

Yn olaf, byddwn yn siarad am gof gweithdrefnol. Mae'n caniatáu ichi wneud rhai gweithgareddau heb feddwl amdanynt, fel reidio beic . Mae yna ddamcaniaethau bod y math hwn o gof yn byw mewn rhan wahanol o'r ymennydd na chof episodig.

Mae hyn oherwydd bod pobl sy'n dioddef anafiadau i'r ymennydd yn aml yn anghofio gwybodaeth sylfaenol amdanynt eu hunain. Neu hyd yn oed anghofio sut i wneud gweithgareddau syml fel bwyta neu gerdded.

Awgrymiadau ar gyfer ymarfer y cof

I orffen ein post, byddwn yn cyflwyno rhai awgrymiadau i gadw'r cof bob amser yn iach. Wedi'r cyfan, fel y gallwn weld drwy'r testun, mae cof yn rhywbeth hanfodol i bob un ohonom.

Ysgrifennwch

Mae ysgrifennu gwybodaeth bwysig ar bapur yn helpu i drwsio'r data hwn yn ein hymennydd. Ar ben hynny, mae'n gwasanaethu fel anodyn atgoffa neu gyfeirnod yn ddiweddarach. Felly, ysgrifennwch rywfaint o ddata hanfodol bob amser a gwahanwch lyfr nodiadau ar gyfer y dasg hon.

Neilltuo rhywfaint o ystyr i'r cof

I gofio rhywbeth yn haws, gallwn aseinio ystyr i'r profiad hwnnw neu digwyddiad. I ddeall mwy, gadewch i ni enghreifftio. Os ydych chi'n cwrdd â pherson newydd ac eisiau cofio ei enw, gallwch chi ei gysylltu â rhywun rydych chi'n ei adnabod yn barod . Fel yna, byddwch chi'n cofio ei henw yn hawdd.

Cael noson dda

Rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw cysgu'n dda. Felly, mae'r arfer hwn hefyd yn effeithio'n gadarnhaol ar ein cof. Mewn gwirionedd, mae sawl astudiaeth yn nodi bod cymryd nap da ar ôl dysgu rhywbeth newydd yn helpu person i ddysgu'n gyflymach. Yn ogystal â gwneud iddi gofio'n well am y pwnc ymhen ychydig.

Gweld hefyd: Ffenics: Ystyr mewn Seicoleg a Mytholeg

Cynnal diet iach

Yn olaf, mae bwyd hefyd yn effeithio ar ein cof. Felly, trefnwch fwyta'n iach i'ch helpu i gadw a storio gwybodaeth. Rhai bwydydd sy'n gwella ein cof yw:

 • llus;
 • pysgod;
 • had pwmpen;
 • afocado;
 • siocled tywyll.

Tra bod rhai bwydydd yn gallu gwella ein cof, gall eraill fynd i mewn i’r ffordd o'r broses hon. Edrychwch ar rai ohonyn nhw.

 • cyn-fwydyddwedi'u coginio;
 • bwydydd hallt iawn;
 • siwgr;
 • melysyddion artiffisial.
 • alcohol;
 • bwydydd wedi'u ffrio;
 • bwyd cyflym;
 • proteinau wedi'u prosesu;
 • traws-fraster.

Syniadau terfynol

Yn olaf, gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r neges am cof . Felly, rydym yn argymell ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol. Gyda'n dosbarthiadau ar-lein 100%, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth yn y maes cyfoethog hwn. Felly, peidiwch â cholli’r cyfle hwn. Cofrestrwch nawr a dechreuwch heddiw!

Rydw i eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.