Anghydseinedd gwybyddol: ystyr ac enghreifftiau

George Alvarez 21-07-2023
George Alvarez

Yn yr erthygl heddiw, byddwch yn darganfod beth yw anghysondeb gwybyddol, sy’n ddim byd mwy na gwahaniaeth rhwng yr hyn y mae person yn ei ddweud a’r hyn y mae’n ei wneud. Ydych chi erioed wedi cwrdd â rhywun a weithredodd yn hollol groes i'r hyn y mae hi'n ei gynrychioli? Mewn gwirionedd, mae'r broblem yn fwy cymhleth na'r enghraifft hon. Er mwyn deall yn well beth yw pwrpas y broblem, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y post hwn tan y diwedd!

Beth yw anghyseinedd gwybyddol i Festiner

Mae anghyseinedd gwybyddol yn gysyniad a ddatblygwyd i ddechrau gan yr Athro Leon Festiner yng nghanol yr 20fed ganrif. Datblygwyd ei waith yn bennaf yn y New School for Social Research yn Efrog Newydd. Ym 1957, cyhoeddwyd ei lyfr ar y pwnc am y tro cyntaf, o dan y teitl “ Anghysondeb Gwybyddol ”, heddiw yn eithaf anodd ei ddarganfod. rhwng yr hyn y mae person yn ei feddwl neu'n ei gredu, a'r hyn y mae'n ei wneud. Pan fydd rhywun yn cynhyrchu gweithred sy'n anghytuno â'r hyn y mae'n ei feddwl, mae'r anghysur hwn yn cael ei gynhyrchu rhwng y mecanweithiau seicig. Felly, mae effaith anghyseinedd gwybyddol.

Un o ddau beth: naill ai'r hyn rydyn ni'n ei wybod neu'n meddwl sy'n addasu i'n hymddygiad, neu ymddygiad yn addasu i'n gwybodaeth. Roedd Festinger o'r farn bod yr angen i osgoi anghysondeb yr un mor bwysig â'ranghenion diogelwch neu fwyd.

Gweld hefyd: Gweithredu mecanweithiau amddiffyn mewn Seicdreiddiad

Cysyniad anghyseinedd gwybyddol

Anghysondeb gwybyddol yw'r anghysondeb rhwng yr hyn y mae'r person yn ei ddweud neu'n ei feddwl (credoau, gwerthoedd, egwyddorion) a'r hyn y mae'r person yn ei ymarfer mewn gwirionedd.

Byddai “cyflwr seicolegol anghyfforddus”, hynny yw, gwrthdaro mewnol yn y pwnc yn ei broses o wneud penderfyniad pan ganfyddir dwy (neu fwy) o elfennau gwybyddol fel rhai nad ydynt yn gydlynol.<3

Mae gan y gwrthrych farn benodol ar bwnc, neu ymddygiad penodol i sefyllfa, ac nid yw hyn yn cyfateb i'r hyn y mae'r gwrthrych yn ei feddwl ohono'i hun. Hynny yw, nid yw meddwl neu agwedd diriaethol (amserol) yn cyd-fynd â'r ddelwedd haniaethol (oesol) sydd gan y person ohono'i hun.

Mae anghyseinedd gwybyddol yn rhesymegol ac emosiynol

I'r awduron Sweeney, Hausknecht a Soutar (2000), mae damcaniaeth anghyseinedd gwybyddol yn dod â gwrth-ddweud yn ei sgil, gan fod iddi werth hynod emosiynol er bod ganddo'r “gwybyddol” (syniad cysyniadol neu resymegol) yn ei enw.

Mae'r anghysur hwn yn amrywio yn ôl y pwysigrwydd y mae'r pwnc yn ei roi i thema ac, yn dibynnu ar y sefyllfa, gellir ei ystyried yn rhywbeth mwy difrifol. Hyd yn oed ing neu bryder, a fyddai'n adlewyrchu'r diffyg cyfatebiaeth rhwng gwybyddiaeth.

Mecanweithiau amddiffyn yn erbyn anghyseinedd

I ddatrys (neu liniaru) anghysur anghyseinedd, bydd y gwrthrych yn sbarduno mecanweithiauseicolegol amrywiol. Effaith y mecanweithiau hyn fydd cyfiawnhau, gwrthwynebu neu feddalu un o begwn anghyseinedd. Bydd y gwrthrych yn sbarduno gwahanol fecanweithiau seicolegol i leihau neu ddileu'r anghyseinedd.

Mewn seicdreiddiad, defnyddiwn y cysyniad o fecanweithiau amddiffyn ego . Mae mecanweithiau amddiffyn megis rhesymoli hefyd yn fecanweithiau sy'n meddalu anghyseinedd gwybyddol.

Enghraifft : mae anghyseinedd gwybyddol pan fydd gan berson ddelwedd ohono'i hun fel amgylcheddwr, ond un diwrnod mae'n taflu sothach i mewn y stryd, trwy ffenestr eich car. Os yw'r person eisoes wedi cymryd safbwynt cyhoeddus ar y pwnc (er enghraifft, amddiffyn yr amgylchedd i'w blant neu ar rwydweithiau cymdeithasol), y duedd yw bod yr ymddygiad anghyseinedd yn cynhyrchu mwy o anghysur seicig.

I ddiddymu'r anghyseinedd rhwng hunanganfyddiad ac ymddygiad gwirioneddol (a lleddfu'r ing a gynhyrchir), gall y person fabwysiadu mecanweithiau fel: “dim ond unwaith roedd hi”, “nid yw heddiw'n ddiwrnod da i mi”, “Dydw i ddim yn hoffi'r maer o'r ddinas hon”, “mae esboniad arall am yr achos penodol hwn” ac ati.

Dileu neu leihau anghyseinedd gwybyddol

Rydym yn sôn am fecanweithiau amddiffyn ego, y gellir eu haddasu hefyd i ddeall y mecanweithiau i ddatrys anghyseinedd anghyseinedd.

Darllenwch Hefyd: Sut i roi'r gorau i hoffi rhywun?

Nawr, a siarad mewn termau mwy penodol, y ddamcaniaeth anghyseinedd gwybyddol yn datgan bod tair ffordd o ddileu neu leihau anghyseinedd :

 • Perthynas anghyseinedd : Bydd y gwrthrych yn ceisio disodli un neu fwy o gredoau, ymddygiadau neu farnau dan sylw. Ee: “Mae'r ddinas yn fy ngorthrymu”, “Mae'r maer yn llygredig”.
 • Perthynas gytseiniol : Bydd y gwrthrych yn ceisio caffael gwybodaeth neu gredoau newydd i gynyddu cytseinedd. Er enghraifft: "Bydd rhywun yn codi'r sothach a daflais a bydd hyd yn oed yn ennill arian o'i ailgylchu".
 • Perthynas amherthnasol : Bydd y gwrthrych yn ceisio anghofio neu feddwl bod gwybodaeth neu gredoau newydd yn bwysicach , o leiaf ar gyfer yr achos penodol hwnnw. Ex. “Nid yw hynny mor bwysig o’i gymharu â’r anawsterau yr es i drwyddynt heddiw.”

Yn ein barn ni, y peth pwysig yw bod y gwrthrych yn datrys yr anghyseinedd mewn ffordd ddwys a ei fod yn rhoddi ystyr newydd iddo i'r hunan-ddelw a wna y testyn o hono ei hun. Felly, byddwch yn gallu dod o hyd i ffrâm newydd o gytseiniaid sy'n cydymffurfio â'ch “hanfod”, rhywbeth nad yw'n ddim ond esgus dros anghyseinedd.

Gweld hefyd: Breuddwydio am Neidr: 15 Ystyr mewn Seicoleg

Rwyf am i wybodaeth gofrestru ynddo y Cwrs Seicdreiddiad .

Hynny yw, er mwyn datrys yn fanwl, mae angen ceisio mwy o wybodaeth a hunan-wybodaeth, yn yr ystyr o nodi a yw:

  7> mae'r hunanddelwedd roeddwn i'n arfer ei wneud â mi fy hun yn annigonol ac angen ei newid? Os felly, caiff yr anghyseinedd ei ddatrys trwy adeiladu hunanddelwedd newydd, gan leihau'r gofynion armewn perthynas â delfryd anghyseiniol;
 • A yw’r ddelwedd a gefais ohonof fy hun yn ddigonol ac a oes angen iddi barhau? Os felly, caiff yr anghyseinedd ei ddatrys drwy adolygu’r ymddygiad a’r arferion, gan eu haddasu ( mewn achlysuron yn y dyfodol) i werthoedd a chredoau hunanddelwedd, gan gymryd cyfrifoldebau, heb fynd i'r afael â phryderon ynghylch anghyseinedd yn ymwneud â digwyddiadau'r gorffennol.

Mwy o wybodaeth am ystyr anghyseinedd gwybyddol

Yn gyffredinol, mae yn densiwn anghyfforddus a all gael ei greu gan ddau feddwl sy'n gwrthdaro. gwybodaeth, gan gynnwys agwedd, emosiwn, credoau, neu ymddygiad.

Mae damcaniaeth anghyseinedd gwybyddol yn dal bod gwybyddiaeth groes yn gweithredu fel ysgogiadau i'r meddwl gael neu ddyfeisio meddyliau neu gredoau newydd. Ar ben hynny, mae'n bosibl addasu credoau sy'n bodoli eisoes, er mwyn lleihau maint yr anghysondeb (gwrthdaro) rhwng y gwybyddiaeth a achosir.

Mae'n werth nodi, yn ôl Festinger, fod y difrifoldeb neu'r dwyster yn amrywio yn ôl y pwysigrwydd a roddwn i elfennau gwybyddol sydd mewn anghyseinedd.

Enghreifftiau sy'n helpu i ddeall theori anghyseinedd gwybyddol yn well

Er mwyn deall cyd-destun Anghysondeb Gwybyddol yn well, rydym wedi paratoi rhaienghreifftiau isod, sy'n bresennol yn ein bywydau bob dydd.

Sut mae anghyseinedd gwybyddol yn effeithio ar emosiwn neu ymddygiad

Mae anghyseinedd gwybyddol yn bresennol yn ein bywydau bob dydd, boed yn y pryniannau a wnawn yn ddyddiol yn y farchnad neu siopa.

Chi'n gweld: mae'r rhan fwyaf o bobl eisiau gwneud dewisiadau da wrth brynu cynnyrch. Fodd bynnag, mae’n eithaf cyffredin pan fyddwn, am ryw reswm, yn difaru’n sydyn ein bod wedi gwario’r arian neu hyd yn oed yn meddwl nad oedd y cynnyrch yr hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl. Yn y sefyllfa hon, mae'r ymennydd yn gwrthdaro â'r credoau sydd eisoes yn bodoli yn eich pen. Y ffordd honno, gan wneud i chi wrthdaro â'ch meddwl.

Enghreifftiau ymarferol a brofwyd gan bob un ohonom

Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth er eich bod yn gwybod ei fod yn anghywir?

Enghraifft dda o hyn yw ysmygu sigarét gan wybod ei fod yn niweidiol i iechyd. Mae bwyta gormod o losin hefyd yn helpu i ddeall y cysyniad, gan gofio y gall gormodedd fod yn angheuol i'r rhai sy'n dioddef o ddiabetes. Mae parcio mewn man parcio henoed yn enghraifft arall, hyd yn oed o wybod ei fod wedi'i wahardd.

Mae gyrru cerbyd dan ddylanwad alcohol gan wybod yr holl beryglon a all ddeillio o'r dewis hwn hefyd yn gwbl ddadleuol.

Mwy o enghreifftiau nag sy'n effeithio ar ein hemosiynau

Weithiau rydyn ni eisiau cymaint i bopeth weithio allan yn ein perthynas â pherson, boed yn gariad, yn ŵr, yn ffrind, yn gydweithiwr,perthynas neu fos. Mae ein dyhead mor fawr fel ein bod yn anwybyddu gwir abswrdiaethau y gall y person hwn ymrwymo i'w cuddio a'u hamddiffyn.

Ymhellach, yn y pen draw, rydym yn gwneud esgusodion drostynt, gan gyfiawnhau'r anghyfiawnadwy pan ddylem sylweddoli nad yw'r person hwn yn gwneud hynny. mae'n gwneud lles i ni. Mae'r broblem hon yn arbennig o ddiddorol pan fyddwn yn sylwi ar achosion o anghyseinedd gwybyddol mewn holiadau, sy'n hynod gymhleth i ddelio â nhw.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd: Beth yw emosiwn o fewn Seicdreiddiad?

Dyma rai enghreifftiau o agweddau a all achosi anesmwythder, fel petaem yn gadael ein hunain i lawr. Mewn seicoleg, mae'r teimlad hwn yn ganlyniad anghyseinedd gwybyddol, sy'n ffenomen lle mae ein credoau mewn gwirionedd yn gwrth-ddweud ei gilydd. o anghyseinedd gwybyddol.

Pryd mae anghyseinedd gwybyddol yn bresennol ai peidio? Diffiniad cyflym ar gyfer lleygwyr

Pan ar ôl prynu, mae'r cwsmer yn cario'r teimlad dymunol o foddhad gydag ef, heb euogrwydd nac edifeirwch am dreulio yn y siop honno, nid oes unrhyw anghyseinedd gwybyddol. Fodd bynnag, pan fyddwn yn sylwi ar y gwrthwyneb, ar ôl y weithred o brynu mae'r cwsmer yn difaru gwario'r arian, neu'n teimlo'n ofiduso'r hyn a ddigwyddodd, yma gallwn weld bod anghyseinedd gwybyddol yn bresennol.

Beth i'w wneud pan fydd anghyseinedd gwybyddol yn digwydd?

Mewn munud o straen neu anghysur rhwng dau syniad gwahanol, gan greu anghyseinedd, gallwn leddfu’r foment drwy gymryd agwedd wahanol. Mae ceisio newid yr amgylchedd a'i addasu i'ch argyhoeddiadau neu ychwanegu gwybodaeth newydd at eich gwybodaeth yn hynod o bwysig, fel ein bod yn lleddfu gwrthdaro mewnol.

Awgrymiadau i leddfu'r effaith ar eich dydd i ddydd

 • Gweithio ar eich credoau mwyaf ffafriol, er mwyn goresgyn y gred neu'r ymddygiad anghyseiniol;
 • Ychwanegu credoau newydd, fel hyn, byddwch yn ehangu eich gwybodaeth ac yn awtomatig yn rhoi llai o bwysigrwydd i bobl nad ydynt yn - credoau adeiladol;
 • Lleihau diddordeb y gred sy'n anghyseinedd (gwrthdaro);
 • Ceisiwch gefnogaeth gymdeithasol;
 • Peidiwch â gorchuddio eich hun cymaint. Mae lleihau'r pwysigrwydd a roddwch i'ch cred yn hollbwysig;
 • Os ydych am fwyta melys tra ar ddeiet, caniatewch i chi'ch hun fwyta melysyn. Felly, byddwch yn lleihau anghysur mewnol beth sy'n digwydd i chi oherwydd eich bod yn credu y bydd bwyta candy yn difetha eich holl gynlluniau;
 • Ychwanegu gwybyddiaeth newydd yn eich bywyd.

Rydym wedi gweld bod gwybyddiaeth yn gysylltiedig â chredoau a barn, os oes gennych safbwynt yn ymwneud ag apwnc penodol. Felly mae hyn yn wir am wrthrych, person, moment, crefydd, ymhlith pethau eraill.

Trwy ychwanegu gwybyddiaeth newydd, rydym yn dechrau cael mwy o wybodaeth am y pwnc penodol hwnnw. O ganlyniad, byddwn yn dod â chyflwr cydbwysedd i'r canfyddiadau newydd, gan leihau'r gwrthdaro anghyseinedd. Mae hyn yn digwydd oherwydd ein bod yn mewnosod gwybodaeth newydd sy'n torri graddau pwysigrwydd yr anghyseinedd blaenorol.

A yw'n bosibl gwella anghyseinedd gwybyddol?

Yma rydym yn gadael ein marc cwestiwn ar gyfer y cwestiwn hwn, wedi'r cyfan, mae anghyseinedd gwybyddol yn bresennol yn ein bywydau. Mewn gwirionedd, gall hyd yn oed fod yn fuddiol mewn sawl cyd-destun ar gyfer ein goroesiad. Ni fyddwn yn imiwn, ond yn ddi-os gallwn bennu perthynas fwy hunan-feirniadol â'n meddwl ein hunain yn enw perfformiad gwell.

Datblygu yn yr agwedd hon ac osgoi gweithredoedd dadleuol sy'n deillio o anghyseinedd gwybyddol , Cofrestrwch ar ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol 100% ar-lein! Ynddo, rydym yn gweithio ar faterion pwysig fel hyn ac yn eich galluogi i weithio fel seicdreiddiwr neu ymgorffori'r wybodaeth a gafwyd yn yr yrfa sydd gennych eisoes. Edrychwch arno!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.