Ofn y Tywyllwch: myctoffobia, nectoffobia, ligoffobia, sgotoffobia neu achluoffobia

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae ofn y tywyllwch fel arfer yn cael ei ysgogi mewn plant, fodd bynnag, mae'n bosibl bod yr ofn hwn yn parhau i fod yn oedolyn. Yn y ffobia penodol hwn, mae'r sbardun yn digwydd pan fydd y person yn cael ei adael yn y tywyllwch ac, o hynny ymlaen, yn ofnus o'r hyn a allai ddigwydd neu ymddangos, neu hyd yn oed y ing a achosir gan fethu â gweld o'i gwmpas

Y tywyllwch, yn y bôn, yw'r hyn a brofwn pan fyddwn yn cysgu. Fodd bynnag, i'r rhai sy'n dioddef o myctoffobia, mae absenoldeb llwyr golau yn dod yn frawychus.

Gweld hefyd: Beth yw Anian Ffrwydrol mewn Seicoleg?

Yn fyr, nodweddir ffobiâu gan ofn dwys ac afresymol o rywbeth neu ryw sefyllfa, i'r pwynt o barlysu. Yn y fath fodd fel ei fod yn dechrau cyflyru bywyd y person, gan ei fod yn osgoi, ar bob cyfrif, yr ysgogiad ffobig.

Beth yw ffobiâu?

Mae ofnau yn gyffredin i bawb, gan eu bod yn rhan o fecanwaith hunan-gadwedigaeth ein bywyd, dyma ffordd ein hymennydd o ddangos ein bod yng nghanol sefyllfa beryglus a rhaid amddiffyn ein hunain.

Fodd bynnag, daw'r ofnau cyffredin hyn yn ffobiâu pan fydd eu cymhellion yn cael eu chwyddo. Mae'r person yn teimlo ofn afresymol heb fod mewn unrhyw sefyllfa risg. Mewn geiriau eraill, mae ffobiâu yn anhwylderau meddwl, lle mae'r person yn byw mewn cyflwr o effro , hyd yn oed os nad oes unrhyw arwydd o risg i'w fywyd.

Y rhan fwyaf o bobl nad ydynt yn dioddef o ffobiâuyn llwyddo i gydnabod ei fod yn wynebu anhwylder meddwl, ac yn gwrthod ceisio cymorth gan weithiwr proffesiynol arbenigol. Felly, mae'n treulio ei oes yn osgoi peth neu sefyllfa arbennig, gan achosi problemau amrywiol a sefyllfaoedd trawmatig iddo.

O flaen llaw, deall ei bod yn hanfodol deall ein hofnau, ac yna mae gennym y dewrder i'w hwynebu. Ac, os na allwn, anogwch ni i weithredu yn erbyn ein hofnau niwrotig.

Mae ffobia'r tywyllwch, a elwir hefyd yn myctoffobia, nictoffobia, ligoffobia, sgotoffobia neu achluoffobia, yn cael ei nodweddu gan ofn y tywyllwch afresymol, mewn sefyllfaoedd lle na allai ddigwydd. Mae'r ofn mawr hwn o'r tywyllwch yn gwneud bywyd y person yn gyfyngedig, gan ddioddef ing a phryder yn syml oherwydd ofn y diffyg golau.

Gweld hefyd: Beth yw Ab-ymateb mewn Freud a Seicoleg?

Mae ofn y tywyllwch, yn gyffredinol, yn dechrau i gymryd gafael datblygu yn ystod plentyndod, lle mae pobl yn credu ei fod yn rhywbeth "normal" yn ystod datblygiad plant. Fodd bynnag, hyd yn oed yn ystod plentyndod, os yw'r ofn yn ormodol, yn effeithio ar fywyd bob dydd a chwsg, mae angen ceisio cymorth seicolegol.

Beth yw achosion ffobia'r tywyllwch?

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cysylltu ofn y tywyllwch â’r ofn o fod ar eu pen eu hunain, felly, er enghraifft, ni allant gysgu ar eu pen eu hunain, ond â phobl o’uhaelfrydedd, fel rhieni a chymdeithion. Fodd bynnag, mae'r ofn hwn o'r tywyllwch yn ffobia, a nodweddir fel anhwylder gorbryder.

Efallai nad yw ffobia'r tywyllwch yn uniongyrchol gysylltiedig â'r tywyllwch ei hun, ond â'r perygl y mae'n ei gyflwyno yn nychymyg y ffobig. Hynny yw, mae'r nos, y tywyllwch, yn dod â'r canfyddiad y bydd rhywbeth drwg bob amser yn digwydd, mae'r person yn ei weld fel rhywbeth i'w ofni, yn bennaf oherwydd y teimlad o ansicrwydd.

Mae sawl achos i ofni y tywyllwch, megis, er enghraifft, y ddamcaniaeth bod yr ofn hwn yn deillio o egwyddor esblygiad dynol. Oherwydd, pan nad oedd ffyrdd i gynhyrchu golau, roedd tywyllwch yn berygl, gan y byddai'r person yn fwy agored i ysglyfaethwyr. Yn yr ystyr hwn, byddai hyn yn ymateb genetig i bobl sy'n dioddef o ofn y tywyllwch.

Achos arall i'r ffobia hwn fyddai rhywfaint o brofiad trawmatig i'r person mewn perthynas â'r tywyllwch. Er enghraifft, yn ystod plentyndod, fel math o gosb, fe'i gadawyd mewn amgylchedd tywyll. Neu, yn waeth, trawma plentyndod a ddigwyddodd yn y tywyllwch , megis cam-drin rhywiol, trais domestig, damwain car yn y tywyllwch.

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw’r rhain o achosion ofn y tywyll , wedi'r cyfan, mae ein meddwl yn hynod gymhleth, ac efallai y bydd angen triniaeth gydag arbenigwr mewn iechyd meddwl i ddarganfod achosion ffobia. Y byddwch chi, trwy therapi, mewn ffordd unigol, yn gallu deall y meddwl aachosion ofn y tywyllwch.

Darllenwch Hefyd: Androffobia: ofn neu ffobia dynion

Symptomau myctoffobia

Mae symptomau myctoffobia, ofn y tywyllwch , yn debyg i'r rhai a restrir i ffobiâu yn gyffredinol. Mae'r anhwylder hwn yn achosi symptomau sy'n amharu ar fywyd bob dydd y ffobig. Ymhlith prif symptomau'r ffobia hwn mae:

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

<11

 • anhawster mynd allan gyda'r nos;
 • nerfusrwydd a pwl o banig wrth fod mewn amgylcheddau tywyll;
 • anhwylder gorbryder;
 • teimlo'n anghyfforddus;
 • cyfog;
 • cryndodau;
 • cur pen;
 • cynnydd yng nghyfradd curiad y galon;
 • yn teimlo'n ddi-rym yn y tywyllwch;
 • gofid a theimlad a bod mewn perygl ar fin digwydd;
 • cysgu gyda'r golau ymlaen;
 • dim rheolaeth ar realiti a seicosis;
 • teimlad o farwolaeth.
 • Perthynas rhwng ofn y tywyllwch ac anhwylderau cwsg

  Gall myctoffobia fod yn gysylltiedig ag anhwylder cwsg, fel anhunedd. Mae astudiaethau'n dangos bod y rhan fwyaf o bobl sy'n dioddef o anhunedd yn ofni'r tywyllwch.

  Mae pobl sy'n dioddef o'r ffobia hwn yn golygu bod nos yn ddechrau eiliadau o arswyd. Mae'r ofn yn ormodol yn y fath fodd fel na all y person gyflawni tasgau yn y nos, ac mae hynny'n cynnwys cysgu'n dawel. Achos, ar gyfer y ffobig, y noson yw'r foment prydpwy sydd fwyaf mewn perygl ac, felly, yn methu “gadael eu gwyliadwriaeth i lawr“.

  Triniaethau ar gyfer ofn y tywyllwch

  Yn gyffredin mae pobl yn byw gyda’u ffobia heb geisio cymorth proffesiynol. Gall hyn ddigwydd oherwydd anwybodaeth o'r clefyd neu hyd yn oed oherwydd bod ganddynt gywilydd i ddatgelu eu cyflwr. Mewn unrhyw achos, ni all byw gyda'r afiechyd hwn ond ei waethygu, gan sbarduno anhwylderau meddwl hyd yn oed yn fwy difrifol.

  Yn yr ystyr hwn, os ydych yn dioddef o ofn y tywyllwch neu’n adnabod rhywun sydd â’r anhwylder hwn, gwyddoch fod angen geisio cymorth gan weithiwr proffesiynol sy’n arbenigo mewn iechyd meddwl . Fel, er enghraifft, mewn sesiynau therapi, bydd yn bosibl dod o hyd i achosion y ffobia a thrwy hynny ddod o hyd i'w iachâd.

  Fel, er enghraifft, mewn sesiynau therapi gyda seicdreiddiwr, bydd yn chwilio am yr achosion ffobia defnyddio technegau i gael mynediad at eich meddwl anymwybodol. Felly, gan ddod â'r wybodaeth a drosglwyddir i'ch meddwl ymwybodol, byddwch yn gallu dod â datrysiadau effeithiol i'ch triniaeth.

  Fel y bo'n briodol, mae'n werth nodi bod ein meddwl anymwybodol, trwy ei iaith ei hun, yn atgynhyrchu ein profiadau a'n atgofion. Mae'r rhain yn gyfrifol am ddatblygiad ein personoliaeth. Felly y mae pwysigrwydd achos ofn trwy y meddwl anymwybodol, lle y byddwch, wrth y gwraidd, yn gallu canfod yr ateb i'ch anhwylder.

  Yn gyfochrog, os bydd y darlunmae ffobia ar lefelau difrifol o ddifrifoldeb, mae hefyd angen ceisio cymorth meddygol, lle gall seiciatrydd ragnodi meddyginiaeth megis, er enghraifft, gwrth-iselder ac ancsiolytigau.

  Eisiau gwybod mwy am achosion ffobiâu?

  Fodd bynnag, gwyddoch fod y meddwl dynol yn gymhleth ac yn ddirgel. Ac os gwnaethoch chi gyrraedd diwedd yr erthygl hon, mae'n debyg eich bod chi eisiau gwybod mwy am y seice dynol a sut mae ffobiâu yn datblygu. Felly, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod ein Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad Clinigol. Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu cwestiynau, megis:

  • Gwella Hunanwybodaeth: Mae’r profiad o seicdreiddiad yn gallu rhoi barn am eu hunain i’r myfyriwr a’r claf/cleient y byddai yn ymarferol amhosibl cael gafael ar ei ben ei hun;
  • Gwella perthnasoedd rhyngbersonol: Gall deall sut mae'r meddwl yn gweithio ddarparu gwell perthynas ag aelodau'r teulu ac aelodau o'r gwaith. Mae'r cwrs yn declyn sy'n helpu'r myfyriwr i ddeall meddyliau, teimladau, emosiynau, poenau, dyheadau a chymhellion pobl eraill.

  Yn olaf, os oeddech yn hoffi'r cynnwys hwn, hoffwch ef a rhannwch ef ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon ar gyfer ein darllenwyr.

  George Alvarez

  Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.