Gwyrdroi: beth ydyw, ystyr, enghreifftiau

George Alvarez 30-05-2023
George Alvarez

Byddwn yn dod â synthesis am y cysyniad gwyrdroi . Felly, gadewch i ni ddeall beth yw gwyrdroi ym marn Freud a Seicdreiddiad. Gyda llaw, fe welwn enghreifftiau o wyrdroi, pwnc sy'n destun cryn ddadlau yng ngwaith Freud.

Yn Seicdreiddiad, mae gwyrdroi yn unrhyw amlygiad o rywioldeb nad yw'n coitus “pidyn-fagina” . Nid yw'n effeithio'n uniongyrchol ar yr ymdeimlad beunyddiol o wyrdroi fel 'creulondeb'. Efallai mai’r cysylltiad â chreulondeb yw bod tristwch (sef paraffilia neu wyrdroi sy’n cynrychioli boddhad rhywiol trwy orfodi poen a rheolaeth ar y partner) yn un o’r ffurfiau mwyaf adnabyddus o wyrdroi. Ond nid yw llawer o paraffilia (sef ffurfiau o wyrdroi) yn ceisio'r agwedd ar boen neu reolaeth. Dyma pam rydym yn deall nad yw gwyrdroi yn y cysyniad seicdreiddiol yn gyfyngedig i'r syniad o greulondeb.

Felly, gall hyd yn oed perthnasoedd heterorywiol fod yn ffurf ar wyrdroi: er enghraifft, voyeuriaeth, arddangosiaeth a sado-masochiaeth .

Tarddiad rhywioldeb dynol, yn ôl Freud

Mae Freud yn deall bod rhywioldeb dynol, o ran tarddiad, yn amrymorffaidd ac yn wrthnysig.

Mae'r ddealltwriaeth hon yn bwysig i ni ei deall , o'r cychwyn cyntaf, bod gwyrdroi a lluosogrwydd libido ac awydd yn agweddau dynol yn eu hanfod, ni ellir eu gweld o safbwynt patholegol yn unig.

Gadewch inni weld yr agweddau hyn ar darddiad rhywioldeb dynol, yn ôlcreu unigolion â phroblemau a achosir gan osodiadau cymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol.

Mae'r rhyw , y cyfeiriadedd rhywiol , anhwylderau hunaniaeth rhyw yn enghreifftiau o y gosodiadau hyn sy'n achosi gwrthdaro mewnol ac allanol mewn pobl. Wel, mae modelau a ffurfiau o dda a drwg eisoes wedi'u pennu ymlaen llaw, nad ydynt yn aml yn cyd-fynd â realiti mewnol y person.

Mae barn Freud ar rywioldeb yn eang, nid yw'n gysylltiedig â'r weithred rywiol yn unig. Yn ei ddamcaniaeth ef, mae'n bresennol ym mywyd dynol o enedigaeth trwy'r ysfa rywiol, yn gyffredinol, yn gynhenid ​​​​i fodau dynol ac yn ceisio pleser.

Pleser mewn plentyndod ac oedolaeth

Y plentyn, wrth fwydo, mae sugno pacifier, brathu teethers, ymhlith pethau eraill, yn mwynhau boddhad rhywiol. Ac, mae'r boddhad hwn yn amrymorffaidd gyda llu o ffynonellau. Ar y dechrau, mae'n auto-erotig ag ef ei hun, trwy'r parthau erogenaidd fel y'u gelwir sy'n cychwyn heb y parthau genital, ond yn esblygu i mewn iddynt.

Wrth i ddatblygiad y plentyn ddatblygu, mae'n mynd trwy cyfnod o hwyrni , gan ddefnyddio'r egni hwnnw at ddibenion eraill nad ydynt yn rhywiol. Mae egni'n cael ei gyfeirio at addysg a rhyngweithio cymdeithasol, a fydd yn cyfrannu at gadw'r ysfa rywiol ar y trywydd iawn.

Darllenwch Hefyd: Hanes cryno, byr iawn o Seicdreiddiad

Ar ôl y cyfnod hwn, mae'r chwilio am bleser yn dychwelyd, nawr gyda'rdewis targed rhywiol newydd, y llall ac nid ei hun mwyach. Mae'n sefydliad o gydrannau rhywiol y gyriant, sy'n naturiol ym mhob bod dynol, sy'n gwneud i Freud ddatgan bod bodau dynol yn cael eu geni'n “wrthnysig”.

Nid yw gwyrdroad yn gyfyngedig i greulondeb, sociopathi neu seicopathi

Eisoes rydym yn rhybuddio bod y cysyniad o wyrdroi yn amryfal. Yn union oherwydd ei fod yn derm polysemig, mae'n bwysig eich bod yn deall yr hyn y mae pob awdur wedi'i ddiffinio fel gwyrdroi, er mwyn cael man cychwyn yn y ddadl.

Felly, mae yna awduron sy'n deall gwyrdroi fel:

Gweld hefyd: Cyfres Seicoleg: Y 10 a wyliwyd fwyaf ar Netflix
 • yn gyfystyr â chreulondeb, sociopathi neu hyd yn oed seicopathi;
 • gwacáu o ddimensiwn rhywioldeb dynol;
 • dim ond patholeg.

Yn ein barn ni, gall y beichiogiadau hyn hyd yn oed fod yn ddidactig, ond maent yn annigonol ac o bosibl yn gyfeiliornus.

Mae'n well gennym ddilyn y llwybr o nesáu at gwyrdroi yn yr ystyr Freudaidd a Lacanaidd , yn union er mwyn osgoi deall gwyrdroi yn unig fel creulondeb.

Wedi'r cyfan, yn Freud a Lacan:

 • Mae sail rywiol mewn gwyrdroi sy'n ffurfio personoliaeth. Gyda llaw, mewn seicdreiddiad, mae sail rywiol ym mhopeth.
 • Nid oes terfyn diddos rhwng normal a phatholegol ; yn union fel y gall narsisiaeth fod yn patholegol ac ar yr un pryd mae ei elfennau yn bwysig ar gyfer cyfansoddiad yr ego “normal”, felly mae hefyd yn digwydd mewn gwyrdroi, y gellir ei nodweddu fel(1) patholeg, fel (2) adeiledd personoliaeth a (3) hyd yn oed fel cyffredinol dynol (hynny yw, rhywbeth nad yw unrhyw ddyn yn dianc). euog , byddai'r cysyniad hwn o wyrdroi eisoes yn gyd-destun mwy cyfoes ac yn cyd-fynd yn well â rhyw ystyr ieithyddol arbennig sydd gennym heddiw.

Ystyriaethau terfynol ar wyrdroad

camgymeriadau cyffredin iawn wrth feddwl mai afiechyd yn unig yw gwyrdroi, neu ei fod yn ddiffyg empathi, neu ei fod yn ymddygiad sociopathig. Camgymeriad arall yw meddwl nad oes ganddo sail gref yn ymwneud â rhywioldeb, hyd yn oed pan gaiff ei allosod i feysydd eraill o weithgarwch dynol. Camgymeriad arall eto yw meddwl bod “fy ymddygiad rhywiol yn safonol, bod eraill yn wyrdroëdig neu'n anghywir”: yn yr egocentrism hwn y gorwedd germ pob anoddefiad.

Pwrpas y testun yw ceisio meddwl ymhellach diffiniadau syml .

Mae'n bwysig i chi ddeall:

 • Nid yw'r cysyniad o wyrdroi mewn seicdreiddiad yn union yr un fath â'r diffiniad synnwyr cyffredin.
 • Dim ond y rhyw pidyn-fagina sydd ddim yn wyrdroi, mae pob ffurf arall. Felly, os yw'n rhywbeth mor eang, a yw'r cysyniad hwn yn ddefnyddiol iawn, hyd yn oed ar gyfer y clinig seicdreiddiol?
 • Gall hyd yn oed y rhai sy'n ymarfer rhyw pidyn-fagina fod ag arferion a ystyrir yn wrthnysig , megis: rhyw geneuol, sado-masochiaeth, arddangosiaeth, voyeuriaeth ac ati.
 • Y gwyrdroimae'n rhan o'r natur ddynol , gan ei fod yn rhan o ddatblygiad seicorywiol pawb: mae'r cyfnodau llafar a rhefrol yn digwydd cyn y cyfnod cenhedlol.
 • Byddwch yn ofalus i beidio â defnyddio “gwrthdroad” neu “wrthnysig” gyda'r gair pwrpas barnu neu dramgwyddo rhywun.
 • Mae'n ddiddorol gwybod cysyniadau rhai o'r prif baraffilia , gan fod paraffilia yn amlygiadau (penodol) o wyrdroi (generig).

Nid yw cenhedlu Freudaidd yn dihysbyddu gwyrdroi yn ei ddimensiwn patholegol. Wedi'r cyfan, mae Freud yn deall mai gwyrdroi yw'r pwnc, fel yr eglurasom.

Mae'n bosibl deall, trwy astudio seicdreiddiad bod pob bod dynol yn wrthnysig wrth natur , fel y mae y cysyniad o ormes yn organig ac mae ffass datblygiad rhywiol nad ydynt yn organau rhywiol yn unig.

Mae Freud yn torri patrymau gyda'i ddamcaniaethau, a hyd yn oed heddiw yn cael ei gamddeall gan y rhai nad ydynt yn astudio ei weithiau'n fanwl.<3

A Yn ein barn ni, y peth mwyaf diddorol mewn ymarfer clinigol yw goblygu'r pwnc (dadansoddi) yn ei araith : sut mae'n canfod ei hun mewn perthynas â'i rywioldeb?

Os nad oes ymosodedd anghydsyniol yn erbyn person arall, nid yw’r hyn a fydd yn cyfrif yn “iawn” neu’n “anghywir” o safbwynt dymuniad eraill , ond o safbwynt y pwnc ei hun. Byddai ceisio gorfodi un ffordd o brofi rhywioldeb ar rywun, ar ryw ystyr, yn weithred wrthnysig. Yn y diwedd,byddem yn gorfodi ein hawydd am yr hyn y gallai'r llall ei ddymuno .

Mae'r Cwrs Hyfforddi mewn Seicdreiddiad yn astudio'r berthynas rhwng gwrthdroad , niwrosis a seicosis. Mae'n ymdrin yn fanwl â phwnc anhwylderau seicig a'r berthynas rhwng y meddwl a'r corff. Yn ogystal, mae'n astudio ffurfiant personoliaeth o blentyndod, dyheadau, ysgogiadau a'r berthynas rhwng ymwybodol ac anymwybodol. Felly, peidiwch â cholli'r cyfle hwn i astudio mwy am y pwnc hwn!

Freud:
 • polymorphic : mae sawl ffurf i rywioldeb, hynny yw, parthau erogenaidd lluosog a llawer o wrthrychau awydd; mae hyn yn dechrau yn ystod plentyndod, gan fod proses ddatblygiadol o osod y corff-feddwl newydd hwn o'r babi mewn lle posibl, felly i Freud mae mynychder parthau erogenaidd ar bob cam o'i ddatblygiad: llafar, rhefrol, phallic;
 • gwrthnysig : nid yw rhywioldeb yn sefydlog o'r dechrau ar rywioldeb gwenerol; nid yw’r term “gwrthnysig” yn union yn golygu creulondeb, fel y byddwn yn manylu drwy gydol yr erthygl hon.

Niwrosis, seicosis a gwyrdroi yw tri strwythur neu sylfaen gweithrediad seicig, gyda (fel rheol) nifer yr achosion o un strwythur ar draul eraill, ac mae hyn yn wahanol ym mhob person.

Diffiniadau gwahanol o wyrdroi

Byddai'r erthygl hon yn wamal pe bai'n dweud bod ffordd unigryw o ddiffinio'r thema.

I Freud, byddai gwyrdroi yn duedd o'r yn amodol ar arferion rhywiol nad ydynt yn coitus “pidyn-fagina”. Ni fyddai o reidrwydd yn dod â’r syniad cryf iawn heddiw o wyrdroi fel creulondeb neu “gosod trais yn erbyn eraill”.

Mae’r paraphilias (fel voyeuriaeth, tristwch, masochism ac ati) yn rhywogaethau o y genws "gwyrdroi". Felly, yn ein barn ni, mae'n gywir cysylltu paraffilia â'r cysyniad o wyrdroi. Dylid nodi na fydd gan rai o'r paraffilia hyn syniad uniongyrchol otrais. Er enghraifft, efallai na fydd unrhyw drais mewn gwyrdroi arddangoswyr, os oes consensws rhwng y rhai sy'n arddangos a'r rhai sy'n ei weld.

Heddiw, deellir mai dim ond anhwylderau neu anhwylderau y gellid ystyried y cyfeiriadedd rhywioldeb hyn. anhwylderau os ydynt yn dod ag anesmwythder corfforol neu seicig :

 • i’r gwrthrych (oherwydd ei fod yn rhywbeth gwrthun i’w ddymuniad, megis peidio ag adnabod ei hun mewn rhywioldeb penodol) a/neu
 • i bobl eraill (drwy fod yn amharod i ddymuniad y llall, fel yn achos ymddygiad ymosodol rhywiol).

Roedd y syniad o wyrdroi, gydag amser, yn ehangu. Deellir ei fod yn derm aml-semaidd (ystyron lluosog). Gan ddibynnu ar yr awdur, amser a ffocws y dull gweithredu, gellir deall gwyrdroad fel:

Gweld hefyd: Beth yw Seicoleg Dorfol? 2 enghraifft ymarferol
 • Cyfystyr â paraffilis (rhyw, yn yr ystyr cyffredinol ) , pob paraffilia (tristwch, voyeuriaeth, ac ati) yn rhywogaeth (yn yr ystyr o penodol ).
 • Yn ymwneud â'r syniad o gwyrdroëdig neu “annormal” rhywiol ymddygiad (ond bydd y cwestiwn bob amser yn ffitio: “normal o safbwynt pwy?”).
 • Yn ymwneud â'r syniad o “gosod poen neu drais ar rywun” (y tu mewn neu'r tu allan i'r byd rhywiol), o bosibl oherwydd tristwch, sef un o'r paraffilia enwocaf.

Yn gyffredin, ceir y syniad o wyrdroi fel diffiniad elfen o bersonoliaeth . Hynny yw, mae gwyrdroi yn nodi'r pwnc fel anodwedd gyfansoddiadol, sy'n effeithio nid yn unig ar agweddau ar rywioldeb, ond hefyd y ffordd y mae'r gwrthrych yn byw ac yn byw gyda'i gilydd.

Darllenwch Hefyd: Strwythurau Seicig: Cysyniad yn ôl Seicdreiddiad

Mae'n bwysig pwysleisio, er gwaethaf yr holl fyfyrio hwn, mewn na Ar adeg yr erthygl hon (nac yng ngwaith Freud a Lacan) mae rhai troseddau sy'n ymwneud â rhywioldeb a/neu wyrdroi yn gyfreithlon, megis treisio, artaith a phaedoffilia. Mae hefyd yn bwysig gwybod Llythyr Freud at fam cyfunrywiol ifanc.

Cysyniad Gwrthdroad yn Freud a Lacan

Mae'r dyfyniad o Freud isod yn awgrymu'r anhawster gwahanu gwyrdroi a “normaledd” . Roedd Freud yn cael ei boeni gan y defnydd dirmygus (gwarthus) a wnaeth pobl o'r gair gwyrdroi. Gall hyd yn oed y “targed rhywiol arferol” (hy pidyn-fagina) gynnwys “ychwanegiadau”, megis agweddau symbolaidd, ffantasïau a chwantau sy'n nodweddiadol o baraffilia neu wyrdroi. Er enghraifft, os yw cwpl gwrywaidd-benywaidd yn ymarfer rhyw geneuol neu arddangosiaeth, byddai hynny eisoes yn wyrdroi. Gawn ni weld beth mae Freud yn ei ddweud:

Nid oes gan unrhyw berson iach unrhyw ychwanegiad at y nod rhywiol arferol y gellid ei alw’n wrthnysig , ac mae’r cyffredinolrwydd hwn yn ddigon, ynddo’i hun, i ddangos pa mor amhriodol ydyw yw defnydd gwaradwyddus o'r gair gwyrdroi. Ym maes bywyd rhywiol yn union y mae rhywun yn baglu ar anawsterau rhyfedd a gwirioneddol anhydawdd, ar hyn o bryd, pan fydd rhywun eisiau olrhainffin bendant rhwng yr hyn sy’n amrywiad yn unig o fewn ystod y ffisiolegol a’r hyn sy’n gyfystyr â symptomau patholegol.” (Freud).

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Mewn Tri Thraethawd ar Theori Rhywioldeb, dywed Freud mai “y rhagdueddiad i wyrdroi oedd y rhagdueddiad gwreiddiol a chyffredinol o rywioldeb dynol ” (Freud).

Esbonio:

 • Byddai gwyrdroi yn “wreiddiol a chyffredinol” oherwydd byddai cyfnodau cychwynnol datblygiad seicorywiol pob plentyn yn cynnwys y cyfnod llafar (sugno) a'r cyfnod rhefrol (cadw), nad ydynt yn organau cenhedlu. Byddai'r cam genital yn hwyr mewn perthynas â datblygiad dynol. Mae hyn yn awgrymu'n glir bod sail wrthnysig i darddiad rhywioldeb dynol.
 • Fe wnaeth yr hyn a alwodd Freud yn gormes organig yn esblygiad y rhywogaeth ddynol leihau dimensiwn yr arogl a breintio'r gweledol; gyda hynny, gwanhawyd dimensiynau rhywiol hefyd (a welir yn “wrthnysig”) feces, wrin a gwaed, er eu bod yn dal i fod yn bresennol o bosibl.

Am y rhesymau hyn y mae Jacques Lacan yn atgyfnerthu: “ Mae pob rhywioldeb dynol yn wrthnysig , os dilynwn yr hyn a ddywed Freud. Ni wnaeth erioed genhedlu rhywioldeb heb fod yn wrthnysig” (Lacan).

Cysyniad Lacan o fersiwn père

Byddai'r thema hon yn dibynnu ar astudiaeth o Seminar XXIII Lacan, ond mae'n bosibl gwneud aymagwedd.

Ymagwedd ieithyddol oedd gan Lacan a datblygodd lawer o gysyniadau ei hun. Felly’r syniad oedd yr hyn y mae’n ei alw’n “chwarae gyda’r camgymeriad”, hynny yw, lansio gair/mynegiant (yn yr achos hwn, “ père-version “) ac yna gweld yr hyn y gall ei ddatgelu ac a yw’n ymwneud ag ef ymadroddion hysbys.

Yn yr enghraifft, mae gwyrdroad yn edrych fel y term père-version , sydd, wedi'i gyfieithu o'r Ffrangeg, yn golygu "tuag at y tad" ( vers : “tuag at”; ar : “ni” neu “ni”; père : “tad”). Yn llythrennol: “ni’n agos at y tad”, “ni tuag at y tad”, “ni tuag at y tad” (y mab tuag at y tad). Mae'n ffordd i Lacan ddeialog â Chyfadeilad Oedipus Freud. Gallwn feddwl bod fersiwn père yn gysylltiedig â “gwyrdroi” oherwydd bod y berthynas mab-tad yn cael ei deall yn alegorïaidd fel perthynas sado-masochistaidd:

 • mae’r tad yn cynrychioli’r rhan sadistaidd (sy'n gosod ei ewyllys a'i orchymyn),
 • mae'r mab yn cynrychioli'r rhan masochistaidd (sy'n fodlon trwy dderbyn gorchymyn sadistaidd y tad).

Byddai yna fod yn osodiad o'r tad ar y mab, a byddai y mab yn cael ei addysg i amddifadu ei hun o'i chwantau o herwydd dymuniad y tad, yr hyn sydd yn sefyll allan. Weithiau deellir aeddfedrwydd fel gwrthodiad y mab o'r tad, neu'r berthynas ag Enw'r Tad .

Felly,

 • yn y gan ddechrau mae'r mab yn mynd “i'r un cyfeiriad â'r tad”,yn yr ystyr o ddilyn y tad a boddio'r tad;
 • aiff y mab “i'r cyfeiriad arall i'r tad”, yn yr ystyr o ddeall rôl reolaethol y tad a'i gwestiynu.

Mae angen deall hyn i gyd yn ofalus iawn:

 • Mae enghraifft Lacan yn alegori, nid yw'n llythrennol , felly peidiwch â'i ddeall fel perthynas rywiol sado-masochistaidd go iawn.
 • Nid yw gwrthodiad y tad yn absoliwt ac nid yw o reidrwydd yn golygu'r hyn a ddeallwn fel “amharch neu drais” gan y mab.

Y gwrthodiad hwn Gellir enghreifftio mab y tad hyd yn oed pan fydd y plentyn yn creu ei hoffterau a'i ddisgwrs ei hun, er enghraifft: wrth fyw gyda chyd-ddisgyblion, byw mewn amgylcheddau cymdeithasol eraill, darganfod cyfeiriadau eraill megis eilunod neu arwyr.

Darllenwch Hefyd: Seicosis , Niwrosis a Gwyrdroi: Strwythurau Seicdreiddiol

O fewn y syniad o fersiwn père , ceir y syniad o fersiwn rhiant , hynny yw, y fersiwn sydd gan y plentyn am y rhiant, nid o reidrwydd y “rhiant go iawn”, ond fersiwn y plentyn o rôl y rhiant . Felly, mae Lacan yn dweud mai dyma'r sinthoma tad (gyda "th", yn sillafu Lacan): hyd yn oed os yw'r tad eisoes yn "farw" (yn llythrennol neu'n ffigurol), bydd y mab yn gallu parhau. gan gario'r sinthoma hwn (yr ysbryd hwn), a all fod yn rhwystr i'ch gorfoledd eich hun.

Y geg fel ffordd o adnabod y byd

Defnyddio'r geg fel ffordd o adnabod y bydbyd, y mae yn naturiol i'r plentyn ddwyn ati bob peth nis gŵyr. Iddi hi mae hyn yn naturiol. Os bydd oedolyn yn ei dirmygu am y rheswm hwnnw, mae'n mynd i wrthdaro ac yn dechrau gorfod dysgu dehongli'r rhesymau dros geryddon pobl yn ei ffordd ei hun.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar gyfer yr Hyfforddiant Cwrs, seicdreiddiad .

Er enghraifft, plentyn sy'n rhoi ei feces ei hun yn ei geg. Yn ei barn hi, ei chreadigaeth hi, hi a'i creodd, ac mae hynny'n naturiol . Os bydd rhywun yn ei dychryn oherwydd hyn, yn ei chael yn ffiaidd ac yn fudr, bydd yn creu gwrthdaro seicig a gormes teimlad.

Felly, gallwn sylwi y gall agweddau pobl ddylanwadu ar ffurfiant person. Felly, y mae pawb yn dueddol o gael eu llunio, i greu eu personoliaeth yn ôl y bobl o'u cwmpas.

Y mae hyn yn peri inni feddwl am yr hyn a alwn yn alwedigaeth, personoliaeth, cymeriad, etc. Maent yn ganlyniad yn unig i'r amgylchedd y mae'r plentyn wedi'i ddatblygu.

Bydd y ffordd y mae ymddygiad yn effeithio ar unigolion yn golygu ei fod yn cael ei ystyried neu beidio fel gwyrdroad

Sy'n ein harwain i gofio'r Trydedd ddeddf Newton , bod gan bob gweithred adwaith? Person yw ymateb gweithred ei blentyndod. Rhywioldeb yw tarddiad pob ymddygiad dynol a sail damcaniaethau Freud. Mae'n egluro sut mae plentyn yn gweld ac yn dehongli'r byd ar bob cam datblygiadol o'i fywyd.

Felmae pobl dal ddim yn gwybod beth yw'r cyfrifoldeb sydd gan bob un wrth addysgu neu ofalu am blentyn. Ac, felly, maent yn y pen draw yn condemnio, beirniadu, beirniadu neu edrych i lawr ar oedolion ag ymddygiadau y dywedir eu bod yn anarferol. Oherwydd nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn ddioddefwyr teimlad o ormes yn ystod plentyndod yn unig.

Ymddygiad a adnabyddir yn gymdeithasol neu'n glinigol fel ymddygiad anghyffredin yw gwyrdroi. Ym maes patholeg, dim ond os yw'n achosi dioddefaint neu'n tarfu ar ryw faes o fywyd y person y caiff ymddygiad ei ystyried yn wrthnysig. Os na fydd hyn yn digwydd, nid yw'n cael ei ystyried yn wyrdroëdig .

Rhai ymddygiadau sy'n cael eu hystyried yn wyrdroadau

Mae hefyd yn cael ei ystyried yn annormal pan fo cyfyngiad ar y gallu i gysylltu mewn ffordd iach. Fel pe bai dim ond un ffurf unigryw ar ei chyfer.

Yn ogystal, mae ganddo rai ffurfiau wedi'u diffinio ymlaen llaw fel rhai gwrthnysig. A dim ond yn cael eu hystyried yn patholegol y rhai sy'n achosi dioddefaint cymdeithasol, proffesiynol neu ym mherthynas rhyngbersonol y bobl sy'n ymwneud â'r ymddygiad.

Mae rhai o'r ymddygiadau hyn yn:

 • arddangosfa;
 • ffetisiaeth;
 • necroffilia;
 • sŵoffilia;
 • voyeuriaeth;
 • tristwch;
 • masochism. ymhlith eraill.

Nid yw rhywioldeb yn ymwneud â'r weithred rywiol ei hun yn unig

Fodd bynnag, pan gaiff person ei eni nid yw'n dod â llawlyfr cyfarwyddiadau. Felly, byddan nhw

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.