Serenity: ystyr, arferion ac awgrymiadau

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

Ydych chi'n gwybod beth mae'r cysyniad o serenity yn ei olygu? Cadwch diwnio oherwydd yn yr erthygl hon byddwn yn

yn siarad am y pwnc hwn. Hefyd, byddwn yn ymchwilio i gysyniad y term hwn, rhai arferion ac awgrymiadau

i gael bywyd mwy tawel. Felly, dilynwch ni tan ddiwedd y testun fel nad ydych yn colli

unrhyw beth.

Beth mae tangnefedd yn ei olygu?

Efallai eich bod wedi clywed am dawelwch. Ond efallai heb fod â'r holl ddealltwriaeth

amdano. Am hyn, gadewch i ni droi at eiriadur Caldas Aulete i ddeall yn well beth yw

tawelwch.

Gwybod mai cyflwr neu gyflwr yw tangnefedd. Felly, deallwch y gallwn gael eiliadau o

llonyddwch. Hynny yw, efallai nad yw bod yn dawel yn rhywbeth parhaol ac anghyfnewidiol. Wedi'r cyfan, rydyn ni'n mynd trwy sefyllfaoedd bob dydd. A phrin y gallant bob amser gael yr un effaith arnom ni.

Beth yw tangnefedd?

Deall bod tangnefedd yn gysylltiedig ag ansawdd bod yn dawel. Oherwydd, yn ôl y geiriadur, mae'r

diffiniad cyntaf o dawelwch yn cyfateb i'r hyn sy'n heddychlon. Ac nid yn unig hynny, ond rhywbeth dof a di-ffws. Mae'r ail ddiffiniad yn ymwneud â'r hyn sy'n mynegi neu'n dynodi llonyddwch.

Mae yna ddiffiniad arall y gallwn ddod o hyd iddo. Ef yw'r cysyniad o dawelwch fel rhywbeth sy'n ymwneud â

amodau hinsoddol. Am y rheswm hwn, gall y tangnefedd fod yn awyr ddigwmwl ac yn anwedd yr awyrgylch

ynnos.

Er bod y syniadau yn wahanol, gall y ddau ategu ei gilydd. Gan fod y tangnefedd

hefyd yn cael ei ddeall fel glaw mân, gwlith neu law ysgafn iawn. Felly, mae gan y ddau

gysyniad addfwynder fel cyfystyr â thawelwch.

Deall yr ystyr yn well

Sylweddolwch fod bod yn dawel yn rhywbeth y gallwn sylwi arno. Gan ei fod yn cynrychioli neu'n mynegi'r

syniad hwn. Yn y modd hwn, gall ein personoliaeth fod yn fwy cyflyru i ysbryd tawel

neu beidio. Gallwn ddweud hefyd nad yw'r cyflwr hwn yn rhywbeth cynhenid.

Mewn geiriau eraill, rydym yn golygu nad ydym yn cael ein geni yn dawel ai peidio. Ein profiadau dynol,

ein credoau a'n hegwyddorion sy'n cyfrannu at y cyflwr meddwl hwn. Felly, gall y ffordd yr ydym yn

ymateb i rai digwyddiadau ddatgelu a ydym yn dawel ai peidio.

Gwybod hefyd y gall person sydd fel arfer yn dawel gael eiliadau o gynnwrf. Yn yr un modd, gall rhywun sy'n fwy cynhyrfus a ffrwydrol ddod yn dawel hefyd. Felly,

ceisiwch werthuso eich gweithredoedd dyddiol i nodi sut mae eich cyflwr wedi bod.

Ynglŷn â phroblemau a thraul bywyd bob dydd

Pan wnaethom gynnig yr ymarfer blaenorol , hoffem bwysleisio pwynt pwysig. Deall

bod angen i'r dadansoddiad o'ch cyflwr meddwl gymryd i ystyriaeth yn bennaf

problemau eich bywyd o ddydd i ddydddydd.

Nid yw cael llonyddwch pan fydd popeth yn mynd yn dda yn gofyn cymaint gennym ni. Fodd bynnag, o

yr adfydau y gallwn fesur y raddfa hon o les yn well. Er enghraifft, problemau gyda'ch partner a chiwcymbrau yn y gwaith. Ac nid yn unig hynny, ond dim ond ychydig o enghreifftiau yw rhedeg o gwmpas gyda'r plant.

Gallwn hefyd sôn am straen yn ystod y pandemig. A hefyd, er enghraifft, prisiau cynyddol ar gyfer bwyd, a hyd yn oed rhai dirgelwch gyda pherthnasau neu gymdogion. Yn yr ystyr hwn, mae'r holl broblemau hyn yn cyfrannu at ein blinder seicolegol, emosiynol a chorfforol, gan gynnwys.

Ymatebion ffrwydrol, cynnwrf ac arferion dyddiol

Fel y soniasom yn gynharach, y gwrthwyneb i dawelwch yw cynnwrf. Deall bod llawer

gweithredoedd na allwn eu rheoli. Mae problemau sy'n ymwneud ag eraill yn ymwneud â

eu hymddygiad ac nid eich ymddygiad chi. Felly, maen nhw'n dianc rhag eich rheolaeth.

Rydym am ddweud nad oes unrhyw ddiben cael adwaith ffrwydrol bob amser pan fydd rhyw sefyllfa'n digwydd nad yw

yn dibynnu arnoch chi. Hynny yw, nid yw hyn yn golygu bod yn ddifater neu geisio cael imiwnedd llwyr nad yw'n bodoli.

Ceisiwch ganolbwyntio ar yr hyn sy'n dibynnu ar eich gweithredoedd. Yn yr ystyr hwn, gall rhai o'ch gweithredoedd

Gweld hefyd: Helaethrwydd: ystyr, cyflwr meddwl a sillafu cywir

wella'ch bywyd bob dydd yn sylweddol. Hynny yw, o'r eiliad y byddwch chi'n trefnu ac yn cynllunio, rydych chi'n lleihau ymddangosiad problemau aanrhagweladwy.

Sut i gynnal llonyddwch

Deall bod trefniadaeth a chynllunio yn gysylltiedig â'i gilydd. Felly, ceisiwch

osod terfynau amser ar gyfer eich ymrwymiadau proffesiynol a choleg, er enghraifft. Ysgrifennwch

y dyddiadau a threfnwch eich hun i gwrdd cyn y dyddiad cau.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Darllenwch Hefyd: Dyddio sarhaus: cysyniad a rhyddhau

Mae gadael pethau tan y funud olaf yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd rhywbeth yn mynd o'i le. Gall y cyfrifiadur

dorri lawr, efallai na fydd y rhyngrwyd yn gweithio, gall y trydan fynd allan a llawer o bethau eraill. Ar ben hynny, gall aros i fyny drwy'r nos yn gweithio neu'n astudio fod yn ddrwg. Mae hynny oherwydd bod yr arferion hyn yn amharu ar ansawdd eich cwsg a'ch bwyd.

O ran tasgau bob dydd gartref, mae gennym ni awgrym. Er enghraifft, gosodwch ddiwrnod i dalu'r biliau a gwnewch y glanhau hwnnw. Gallwch hefyd fynd i'r archfarchnad unwaith yr wythnos neu bob pythefnos. Ond peidiwch â mynd allan am sawl diwrnod i brynu rhywbeth yr ydych wedi'i anghofio.

Syniadau i'ch helpu i ddatblygu tangnefedd

Mae yna nifer o gamau gweithredu eraill sy'n helpu i ddatblygu tawelwch. Maent yn mynd y tu hwnt i drefnu a chynllunio. Felly, gweler ein hawgrymiadau isod:

 • diet cytbwys gan osgoi bwyta gormod o goffi a bwydydd eraill

caffein asiwgr;

 • technegau myfyrio fel ioga ac Ymwybyddiaeth Ofalgar;
 • rheolaeth ymarfer corff i sianelu cynnwrf meddyliol a chorfforol mewn ffordd gadarnhaol;
 • ansawdd cwsg;
 • therapïau sy'n helpwch i reoli straen a phryder.
 • Gweddi llonyddwch

  Mae yna declyn arall a all eich helpu i chwilio am fywyd mwy heddychlon. Gweddi tangnefedd ydyw. Fe'i crëwyd gan y diwinydd a'r awdur Americanaidd Reinhold Niebuhr. Yn yr ystyr hwn, gwiriwch y weddi ganlynol:

  “Caniatâ i mi, Arglwydd, y tangnefedd angenrheidiol i dderbyn y pethau ni allaf eu newid.

  Dewrder i addasu'r rhai y gallaf a'r doethineb i wybod y gwahaniaeth rhyngddynt.

  Byw un dydd ar y tro, mwynhau un eiliad ar y tro, gan dderbyn bod y

  Gweld hefyd: Dyfyniadau Dostoyevsky: Y 30 Gorau

  Anawsterau yw'r llwybr i heddwch. Gan dderbyn, fel y derbyniodd Efe y byd hwn fel y mae, ac nid 3>

  fel y mynnwn iddo fod. Gan ymddiried y bydd Efe yn gwneyd pob peth yn iawn, cyn belled ag y byddaf yn ildio i

  Ewyllys Ef. Er mwyn i mi fod yn weddol hapus yn y bywyd hwn ac yn hynod hapus ag Ef 3>

  yn dragywyddol yn y nesaf. Amen.”

  Ystyriaethau terfynol

  Weithiau rydym yn dioddef heb ddeall pam mewn gwirionedd. Ac felly rydyn ni'n dylanwadu'n negyddol ar wahanol feysydd o'ch bywyd. Nid rhyw broblem sefydliadol sy'n gyfrifol am yr holl brysurdeb yn eich bywyd. Ie, ungan nad oes gennym ni reolaeth ar bopeth o'n cwmpas. Ydych chi erioed wedi stopio i feddwl am y peth?

  Felly, deallwch y gall gwraidd eich cynnwrf fod yn ddyfnach. Yn aml gall eich straen gael ei gyflyru i rai trawma yn y gorffennol. Felly ceisiwch gymorth gan weithiwr seicoleg proffesiynol. Bydd yn eich helpu i ddeall beth sydd wedi achosi'r problemau hyn a phroblemau eraill.

  Felly, gall hunan-wybodaeth eich helpu i chwilio am dawelwch. I ddeall

  yn well am y pwnc hwn ac eraill sy'n ymwneud â lles meddwl, dilynwch ein cwrs ar-lein

  ar Seicdreiddiad. Yn y modd hwn, byddwch yn dod o hyd i atebion ac offer i ddelio â'ch

  pryderon. Felly, peidiwch â gwastraffu amser a chofrestrwch nawr.

  George Alvarez

  Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.